Naziv Ambijentalna cjelina, Ulica kralja Aleksandra Karađorđevića
Grad / City Han Pijesak
Name Environmental ensemble, Street of King Alexander Karadjordjevic
Odluka - Bosanski
Odluka - Hrvatski
Одлука - Српски