Upozorenje

Korisnik informacije dužan je prilikom upotrebe dokumentacije za vlastite potrebe navesti sve podatke o porijeklu, autoru i vlasniku dokumentacije, naziv odluke ili akta Komisije, datum donošenja, potpisnika odluke, sastav Komisije koja je odluku ili akt donijela, podatke o objavljivanju odluke ili akta. Pri navođenju podataka o korištenoj dokumentaciji mogu biti korišćena priznata i standardizirana bibliografska pravila. Korišćenje dokumentacije Komisije bez odgovarajućih navoda smatrat će se povredom autorskih prava i zloupotrebom javnih dokumenata.

PRAVILA O KORIŠTENJU DOKUMENTACIJE KOMISIJE - molimo pročitati pravila prije korištenja

No Naziv Grad / City Name Odluka - Bosanski Odluka - Hrvatski Одлука - Српски Zone Zaštite Akcija / Action
401 Karađoz-begov hamam u Blagaju, historijska građevina Mostar Karađoz-beg hamam in Blagaj, the historic building
402 Karađoz-begov most u Blagaju, historijska građevina Mostar Karađoz-beg bridge in Blagaj, the historic building
403 Tekija u Blagaju na Buni, prirodno - graditeljska cjelina Mostar Tekke in Blagaj on the Buna, the natural and architectural ensemble
404 Kasnoantička dvojna bazilika i nekropola sa stećcima u Žitomislićima, arheološko područje Mostar Late antique dual basilica and necropolis of stećak tombstones in Žitomislići, the archaeological site
405 Kasnoantička bazilika u Cimu, arheološko područje Mostar Late antique basilica in Cim, the archaeological site
406 Koski Mehmed-pašina džamija i medresa, graditeljska cjelina Mostar Koski Mehmed-paša mosque and madrasa, the architectural ensemble
407 Careva džamija ili Sultan Sulejmanova džamija u Blagaju, graditeljska cjelina Mostar Careva mosque or Sultan Sulejman mosque in Blagaj, the architectural ensemble
408 Saborna crkva - Crkva svete trojice u Mostaru, mjesto i ostaci historijske građevine Mostar Orthodox Cathedral – the Holy Trinity, the site and remains of the historic monument
409 Kolakovića kuća u Blagaju, mjesto i ostaci graditeljske cjeline Mostar Kolaković house in Blagaj, the site and remains of the architectural ensemble
410 Mitropolija (Vladikin dvor ili Episkopska palata), graditeljska cjelina Mostar Metropolitan's residence (Bishop palace) in Mostar, the architectural ensemble
411 Sahat kula, historijska građevina Mostar Clock tower in Mostar, the historic building
412 Karađoz-begova džamija, graditeljska cjelina Mostar Karađoz-beg mosque in Mostar, the architectural ensemble
413 Roznamedži Ibrahim-efendije džamija, graditeljska cjelina Mostar Roznamedži Ibrahim-efendija mosque, the architectural ensemble
414 Nezir-agina džamija, graditeljska cjelina Mostar Nezir-aga mosque, the architectural ensemble
415 Nesuh-age Vučijakovića džamija, graditeljska cjelina Mostar Nesuh-aga Vučijaković mosque, the architectural ensemble
416 Sevri-hadži Hasanova džamija, graditeljska cjelina Mostar Sevri hajji Hasan mosque, the architectural ensemble
417 Stambeni kompleks Biščevića-Lakšića, graditeljska cjelina Mostar Residential complex of Biščević-Lakšić, the architectural ensemble
418 Stambeni kompleks porodice Velagić (Velagićevina) u Blagaju, prirodno-graditeljska cjelina Mostar Residential complex of the Velagić family in Blagaj, the natural and architectural ensemble
419 Stambena graditeljska cjelina porodice Muslibegović Mostar Residential complex of the Muslibegović family, the architectural ensemble
420 Stari most sa kulama, graditeljska cjelina Mostar Old bridge with towers, the architectural ensemble
421 Mostar, historijsko gradsko područje Mostar Mostar, the historic site
422 Džamija u Podhumu (Derviš-paše Bajezidagića džamija), mjesto i ostaci graditeljske cjeline Mostar Mosque in Podhum (the Dervish pasha Bajezidagić mosque), the site and remains of the architectural ensemble
423 Blagaj, historijsko gradsko područje Mostar Blagaj, the historic urban area
424 Stari križevi u Drežnici, historijsko područje Mostar Old crosses in Drežnica, the historic site
425 Partizansko spomen-groblje, graditeljska cjelina Mostar Partisan Memorial-Cemetery, the architectural ensemble
426 Kulturni pejzaž sa natpisom Mastana Bubanjića u Donjoj Drežnici Mostar Cultural landscape with inscription of the Mastan Bubanjić in Donja Drežnica
427 Pravoslavna crkva sv. Vasilija Ostroškog u Blagaju sa pokretnim naslijeđem, graditeljska cjelina Mostar Orthodox church of St Basil of Ostrog in Blagaj with movable heritage, the architectural ensemble
428 Katolička crkva sv. Trojstva u Blagaju, graditeljska cjelina Mostar Catholic church of the Holy Trinity in Blagaj, the architectural ensemble
429 Stara Biskupska rezidencija u Vukodolu (Biskupija u Vukodolu), graditeljska cjelina Mostar Old Bishop palace in Vukodol, the architectural ensemble
430 Nekropola sa stećcima lokalitet Crkvina (Pod) i ostaci temelja srednjovjekovne građevine, Donja Drežnica (Donji Jasenjani), povijesno područje Mostar Necropolis with stećak tombstones at Crkvina (Pod) and the remains of the foundations of a church, Donja Drežnica (Donji Jasenjani), the historic site
431 Nekropola sa stećcima Šarapovlje (Vitina) u Kruševu, historijsko područje Mostar Necropolis with stećak tombstones Šarapovlje (Vitina) in Kruševo, the historical site
432 Kameni most na Kosoru, mjesto i ostaci historijske građevine Mostar
433 Historijski spomenik – Munarica Kotlinog (Kotlevijinog) mesdžida u Mostaru Mostar
434 Stećak u Baljvinama, arheološko područje Mrkonjić Grad Stećak in Baljvine, the archaeological site
435 Muzej I zasjedanja ZAVNOBiH-a zajedno sa stalnom muzejskom postavkom Mrkonjić Grad The museum and assembly rooms of the ZAVNOBiH
436 Hamidija džamija (Džamija u Rijeci, Riječka džamija, Rička džamija), mjesto i ostaci graditeljske cjeline Mrkonjić Grad Hamidija mosque (mosque in Rijeka, Riječka mosque, Ričke mosque), the site and remains of the architectural ensemble
437 Stari grad Bočac, graditeljska cjelina Mrkonjić Grad Old Bočac fort, the architectural ensemble
438 Kizlaragina džamija u Mrkonjić Gradu, mjesto i ostaci graditeljske cjeline Mrkonjić Grad Kizlaraga mosque, the site and remains of the architectural ensemble
439 Kuća porodice Gašić, historijski spomenik Mrkonjić Grad Gašić family house, the historic monument
440 Ostaci rimskog naselja i srednevjekovna nekropola sa stećcima u Vranjevom selu, arheološko područje Neum Remains of a Roman settlement and a mediaeval necropolis with stećak tombstones in Vranjevo Selo, the archaeological site
441 Hutovski grad (Hadžibegov grad) u Hutovu, historijsko područje Neum Hutovo's town (Hajjibeg town), the historic site
442 Katolička crkva svete Ane u selu Gradac, historijska građevina Neum Catholic church of St Anne in the village of Gradac, the historic building
443 Nekropola sa stećcima na lokalitetu Groblje stećaka na rimokatoličkom groblju kod Jurkovića kuća u Brštanici, Donje Hrasno, arheološko područje Neum Necropolis with stećak tombstones at Groblje (burial ground) of stećak tombstones by Jurkovića kuća in Brštanica, Donje Hrasno, the archaeological site
444 Kamena ploča sa natpisom Radovca Vukanovića u Gornjem Hutovu, arheološki spomenik Neum Inscription of Radovac Vukanović in Novkovića klanac in Hutovo, the archaeological monument
445 Nekropola sa stećcima na lokalitetu Crkvina u Hutovu, arheološko područje Neum Necropolis with stećak tombstones in Crkvina in Hutovo, the archaeological site
446 Nekropola sa stećcima na lokalitetu Međugorje u Glumini, arheološko područje Neum Necropolis with stećak tombstones in Međugorje in Glumina, the archaeological site
447 Crkva svetog Vaznesenja Hristovog, historijska građevina Nevesinje Church of the Ascension of Christ, the historic building
448 Dugalića džamija (džamija hadži Velijjudina Bakrača ili Velagina džamija) sa historijskom građevinom sahat-kule, mjesto i ostaci graditeljske cjeline Nevesinje Dugalića mosque (mosque of hajji Velijjudin Bakrač or Velagina mosque) with the historic building of the clock tower, the site and remains of the architectural ensemble
449 Čelebića (Džaferovića ili Šurkovića) džamija u Donjoj Bijenoj, historijska građevina Nevesinje Čelebić (Džaferović or Šurković) mosque in Donja Bijenja, the historic building
450 Nekropola sa stećcima Rajkov kamen u Mijatovcima, historijsko područje Nevesinje Necropolis with stećak tombstones of Rajkov kamen in Mijatovci, the historic site