Upozorenje

Korisnik informacije dužan je prilikom upotrebe dokumentacije za vlastite potrebe navesti sve podatke o porijeklu, autoru i vlasniku dokumentacije, naziv odluke ili akta Komisije, datum donošenja, potpisnika odluke, sastav Komisije koja je odluku ili akt donijela, podatke o objavljivanju odluke ili akta. Pri navođenju podataka o korištenoj dokumentaciji mogu biti korišćena priznata i standardizirana bibliografska pravila. Korišćenje dokumentacije Komisije bez odgovarajućih navoda smatrat će se povredom autorskih prava i zloupotrebom javnih dokumenata.

PRAVILA O KORIŠTENJU DOKUMENTACIJE KOMISIJE - molimo pročitati pravila prije korištenja

No Naziv Grad / City Name Odluka - Bosanski Odluka - Hrvatski Одлука - Српски Zone Zaštite Akcija / Action
351 Nekropola sa stećcima na lokalitetu Kose u Crnićima, historijsko područje Kreševo Necropolis with stećak tombstones at Kose in Crnići, the historic site
352 Sedam kuća u selu Vranci – selu srednjovjekovnih rudara i kovača, grupa građevina Kreševo Seven houses in the village of Vranci - a mediaeval miners’ and blacksmiths’ village, the architectural ensemble
353 Pravoslavna crkva brvnara sa pokretnom imovinom i ostacima nekropole u selu Malo Blaško, graditeljska cjelina Laktaši Orthodox wooden church in the village of Malo Blaško with movable property and the remains of a necropolis, the architectural ensemble
354 Rešetarica, arheološko područje s ostacima ranokršćanske bazilike, dvije nekropole i pokretnim naslijeđem Livno Rešetarica, the archaeological site with remains of Early Christian basilica from the 5th/6th century, the necropolis from the 9th/10th century, the Mediaeval necropolis-Kraljičin nasip (Queen’s dyke) and the movable heritage
355 Groblje sv. Ive, arheološko područje Livno St John’s Cemetery, the archaeological site
356 Stari grad u Livnu (Bistrički grad), historijsko područje Livno Old Livno fortress (Bistrica town), the historic site
357 Srpska pravoslavna crkva Uspenija Presvete Bogorodice, zajedno sa pokretnom imovinom, historijska građevina Livno Serbian Orthodox Church of the Assumption of the Holy Mother of God, together with movable property, the historic building
358 Beglučka (Lala-pašina, Mustafa-pašina, Beglek) džamija, graditeljska cjelina Livno Beglučka (Lala-pasha, Mustafa-pasha, Beglek) mosque, the architectural ensemble
359 Zavra džamija, graditeljska cjelina Livno Zavra mosque, the architectural ensemble
360 Firduzov mezaristan, grobljanska cjelina Livno Firduz cemetery, the burial ground
361 Franjevački samostan Gorica, graditeljska cjelina Livno Gorica Franciscan monastery, the architectural ensemble
362 Pirijina (Smailagića) kula, historijska građevina Livno Pirija (Smailagić) tower, the historic building
363 Balagija (Balaguša) džamija sa haremom, graditeljska cjelina Livno Balagija (Balaguša) mosque with burial ground and courtyard, the architectural ensemble
364 Čurčinica džamija sa haremom, mjesto i ostaci graditeljske cjeline Livno Čurčinica mosque with harem, the site and remains of the architectural ensemble
365 Lištani – Podvornice, arheološko područje Livno Lištani – Podvornice, the archaeological site
366 Crkvina (Ledenica) sa pokretnim nalazima u Potočanima, arheološko područje Livno Crkvina (Ledenica) with movable artefacts in Potočani, the archaeological site
367 Džumanuša (Sinan Čauševa ili Džemanuša) džamija sa haremom, mjesto i ostaci graditeljske cjeline Livno Džumanuša (Sinan Čauš or Džemanuša) mosque with harem, the site and remains of the architectural ensemble
368 Milošnik (Bušatlijina ili Milosnik) džamija sa haremom, graditeljska cjelina Livno Milošnik (Bušatlija or Milosnik) mosque with harem, the architectural ensemble
369 Most na Dumanu, historijska građevina Livno Bridge over the Duman, the historic building
370 Nekropola sa stećcima Mramorje, Grborezi, povijesno područje Livno Mramorje-Grborezi necropolis with stećak tombstones, the historic site
371 Prapovijesna „Velika gradina“ u Vidošima, arheološko područje Livno Prehistoric hillfort known as Velika gradina in Vidoši, the archaeological site
372 Prapovijesna gradina, željeznodobne grobnice, rimsko naselje, nekropola i pokretno naslijeđe u Vašarovinama, Priluka, arheološko područje Livno Prehistoric hill fort, Iron Age tomb, Roman settlement, necropolis and movable heritage in Vašarovine, Priluka, the archaeological site
373 Rapovine, arheološko područje Livno Rapovine, the archaeological site
374 Veliki i Mali Han u Lištanima, prapovijesni tumulus i nekropola sa stećcima, historijsko područje Livno Prehistoric tumulus and necropolis with stećak tombstones known as Veliki and Mali Han, Lištani, the historic site
375 Župna crkva Bezgrešnog začeća u Vidošima, historijska građevina Livno Parish church of the Immaculate Conception in Vidoši, the historic building
376 Crkva rođenja Bogorodice, graditeljska cjelina Ljubinje Church of the Nativity of the Virgin, the architectural ensemble
377 Nekropola sa stećcima na groblju pod Dubom u Uboskom (Ubosko I), historijsko područje Ljubinje Necropolis with stećak tombstones at the cemetery under Duba in Ubosko (Ubosko I), the historic site
378 Nekropola sa stećcima na Ljeljen groblju (Grčko groblje) u Uboskom (Ubosko 2), historijsko područje Ljubinje Necropolis with stećaks at the Ljeljen cemetery (Greek cemetery) in Ubosko (Ubosko 2), the historic site
379 Nekropola sa stećcima i pravoslavna crkva Sv kneza Lazara (grobna crkva kneza Vlađa Bijelića) u Vlahovićima, historijsko područje Ljubinje Necropolis with stećak tombstones and the Orthodox Church of St. Lazar (burial church of prince Vlađ Bijelić) in Vlahović, the historic site
380 Antički vojni logor na Gračinama u Humcu, arheološko područje Ljubuški Antique-era military camp at Gračine in Humac, the archaeological site
381 Stari grad Ljubuški, graditeljska cjelina Ljubuški Old fort of Ljubuški, the architectural ensemble
382 Džamija Ali-bega Kapetanovića u Vitini, graditeljska cjelina Ljubuški Ali-beg Kapetanović mosque in Vitina, the architectural ensemble
383 Nekropola sa stećcima Mramorje, Gornji Studenci, historijsko područje Ljubuški Necropolis with stećak tombstones at Mramorje, Gornji Studenci, the historic site
384 Lalića kula sa dvorima, graditeljska cjelina Ljubuški Lalića tower house and manors, the architectural ensemble
385 Nekropola sa stećcima Bijača, historijsko područje Ljubuški Bijača necropolis with stećak tombstones, the historic site
386 Crkva svetog Ilije Proroka, historijski spomenik Maglaj Church of St Elijah the Prophet, the historic building
387 Stari grad Maglaj, graditeljska cjelina Maglaj Old Maglaj fort, the architectural ensemble
388 Uzeirbegovićev konak, historijska građevina Maglaj Uzeirbegović family konak, the historic building
389 Kalavun Jusuf pašina (Kuršumlija) džamija sa haremom i česmom, graditeljska cjelina Maglaj Kalavun Jusuf-pasha (Kuršumljija) mosque with the graveyard and the fountain, the architectural ensemble
390 Stari grad Dobor, graditeljska cjelina Modriča Old Dobor fort, the architectural ensemble
391 Zelena pećina - prahistorijsko pećinsko naselje u Blagaju, arheološko područje Mostar Zelena pećina, a prehistoric cave habitation in Blagaj, the archaeologial site
392 Ishodna kuća porodice Džabić, poznata kao Džabića kula, u Vrapčićima kod Mostara, stambena graditeljska cjelina Mostar Džabića tower-house in Vrapčići near Mostar, the residential architectural ensemble
393 Jevrejsko groblje u Mostaru, grobljanska cjelina Mostar Jewish cemetery in Mostar, the burial ground ensemble
394 Džamija Hadži Ali-bega Lafe sa haremom, područje i ostaci graditeljske cjeline Mostar Hadzi Ali-Bey Lafo Mosque and harem (courtyard), the site and remains of the architectural ensemble
395 Sinagoga, historijska građevina Mostar Synagogue, the historic building
396 Manastir Žitomislić, mjesto i ostaci graditeljske cjeline Mostar Monastery Žitomislić, the historic site
397 Stara pravoslavna crkva u Mostaru, graditeljska cjelina Mostar Old Orthodox Church of the Birth of the Virgin, the architectural ensemble
398 Staro pravoslavno groblje na Bjelušinama u Mostaru, grobljanska cjelina Mostar Old Orthodox burial ground at Bjelušine, the sepulchral ensemble
399 Staro pravoslavno groblje na Pašinovcu u Mostaru, grobljanska cjelina Mostar Old Orthodox burial ground at Pašinovac, the sepulchral ensemble
400 Stari grad Blagaj (Stjepan-grad), povijesno područje Mostar Old Fort of Blagaj (Stjepan grad), the historic site