Upozorenje

Korisnik informacije dužan je prilikom upotrebe dokumentacije za vlastite potrebe navesti sve podatke o porijeklu, autoru i vlasniku dokumentacije, naziv odluke ili akta Komisije, datum donošenja, potpisnika odluke, sastav Komisije koja je odluku ili akt donijela, podatke o objavljivanju odluke ili akta. Pri navođenju podataka o korištenoj dokumentaciji mogu biti korišćena priznata i standardizirana bibliografska pravila. Korišćenje dokumentacije Komisije bez odgovarajućih navoda smatrat će se povredom autorskih prava i zloupotrebom javnih dokumenata.

PRAVILA O KORIŠTENJU DOKUMENTACIJE KOMISIJE - molimo pročitati pravila prije korištenja

No Naziv Grad / City Name Odluka - Bosanski Odluka - Hrvatski Одлука - Српски Zone Zaštite Akcija / Action
301 Zbirka namještaja porodice Nikšić, vlasništvo Armina Nikšića, pokretno dobro Konjic Armin Nikšić's family furniture collection, the movable items
302 Nekropola sa stećcima na lokalitetima Kaursko groblje (Ciklice) i Brdo u Vrbljanima, historijsko područje Konjic Necropolis with stećak tombstones on the site of the Kaursko burial ground in (Ciklice) and Brdo in Vrbljani, the historic site
303 Nekropola sa stećcima na lokalitetu Križevac u Doljanima, historijsko područje Konjic Necropolis with stećak tombstones on the locality of Križevac, the historic site
304 Franjevački samostan, graditeljska cjelina Konjic Franciscan monastery, the architectural ensemble
305 Stara džamija u Gornjoj Mahali, Seonica, historijska građevina Konjic Old Mosque in Gornja Mahala, Seonica, the historic building
306 Vojni objekat Armijska ratna komanda (ARK/D-0) u Konjicu, graditeljska cjelina Konjic
307 Repovačka džamija, graditeljska cjelina Konjic Repovac mosque, the architectural ensemble
308 Nekropola sa stećcima Poljice, lokalitet Veliko Jezero, historijsko područje Konjic Necropolis with stećak tombstones at Poljice, Veliko Jezero, the historic site
309 Nekropola sa stećcima i grobovima u Gračanima, historijsko područje Konjic Necropolis with stećak tombstones and graves in Gračani, the historic site
310 Nekropola sa stećcima u Glavatičevu, lokalitet Gajine, historijsko područje Konjic Necropolis with stećak tombstones in Glavatičevo at Gajine, the historic site
311 Dva stećka na lokalitetu “Gromile“ u zaseoku Račica, historijsko područje Konjic Two stećak tombstones at Gromile in the hamlet of Račica, the historic site
312 Nekropola sa stećcima Česmina glava u Odžacima, historijsko područje Konjic Česmina glava necropolis with stećak tombstones in Odžaci, the historic site
313 Nekropola sa stećcima Gradić u Odžacima, historijsko područje Konjic Gradić necropolis with stećak tombstones in Odžaci, the historic site
314 Nekropola sa stećcima i ostaci srednjovjekovne crkve na lokalitetu “Crkvina“ u Razićima, historijsko područje Konjic Necropolis with stećak tombstones and the remains of a mediaeval church at “Crkvina” in Razići, the historic site
315 Prahistorijski tumulus i nekropola sa stećcima na lokalitetu Dabića (Velika) poljana, na obroncima planine Bahtijevice, historijsko područje Konjic Prehistoric tumulus and necropolis with stećak tombstones in Dabića (Velika) poljana, on the slopes of Mt. Bahtijevica, the historic site
316 Zgrada Društvenog doma (Doma kulture) Konjic
317 Prirodno i historijsko područje u selu Gorani Konjic Natural and historical site in the village of Gorani
318 Selo Lukomir (Gornji Lukomir), kulturni krajolik Konjic Village of Lukomir (Gornji Lukomir), the cultural landscape
319 Blatačko jezero sa dijelom kanjona rijeke Rakitnice, prahistorijskim grobnim gomilama, nekropolama sa stećcima i nišanima, naselje Blace, kulturni pejzaž Konjic Blatačko lake with part of the Rakitnica River canyon, prehistoric burial mounds, necropolis with stećak and nišan tombstones, a village of Blace, cultural landscape
320 Nekropole sa stećcima u selu Čičevo, povijesno područje Konjic Necropolises with stećak tombstones in the village of Čičevo, the historic site
321 Nekropola sa stećcima na lokalitetu Ograda (Vlah), historijsko područje Konjic Necropolis with stećak tombstones at Ograda (Vlah), the historic site
322 Nekropola sa stećcima na lokalitetu Mašeti u području zaseoka Velika, Bradina, historijsko područje Konjic Necropolis with stećak tombstones at Mašeti in the hamlet of Velika, Bradina, the historic site
323 Nekropola sa stećcima, nišanima i krstačama u Gornjoj Bradini, historijsko područje Konjic Necropolis with stećak tombstones, nišans and crosses in the Gornja (Upper) Bradina, the historic site
324 Nekropola sa stećcima na lokalitetu Ravnice u Dubočanima, historijsko područje Konjic Necropolis with stećak tombstones at Ravnice in Dubočani, the historic site
325 Nekropola sa stećcima, na lokalitetu „Dub“, selo Bulatovići, historijsko područje Konjic Necropolis with stećak tombstones at Dub in the village of Bulatovići, the historic site
326 Nekropola sa dva sačuvana stećka, selo Lađanica, historijsko područje Konjic Necropolis with stećak tombstones in the village of Lađanica, the historic site
327 Nekropola sa dva sačuvana stećka, selo Krupac, historijsko područje Konjic Necropolis with stećak tombstones in the village of Krupac, the historic site
328 Nekropola sa stećcima, selo Ribari, historijsko područje Konjic Necropolis with stećak tombstones in the village of Ribari, the historic site
329 Nekropola sa stećcima, na lokalitetu „Greblje“, selo Tuhobići, historijsko područje Konjic Necropolis with stećak tombstones at Greblje in the village of Tuhobići, the historic site
330 Nekropola sa stećcima, selo Zukići, historijsko područje Konjic Necropolis with stećak tombstones in the village of Zukići, the historic site
331 Šurkovića (Odžakovića) kula u Odžacima, historijska građevina Konjic Šurkovića (Odžakovića) tower-house in Odžaci, the historic building
332 Kozića kuća u Jaseniku, historijski spomenik Konjic Kozića house in Jasenik, the historic monument
333 Kuća poznata kao Trnkina kula u Argudu, historijska građevina Konjic Dwelling known as the Trnka tower in Argud, the historic building
334 Mural Zuke Džumhura Konjic
335 Dolovi-Poljice, kulturni pejzaž Konjic
336 Nekropola sa stećcima i nišanima na lokalitetu Muzga Argud, historijsko područje Konjic
337 Nekropola sa stećcima Jesenice - Argud, historijsko područje Konjic
338 Nekropola sa stećcima na lokalitetu Kunja u selu Argud, historijsko područje Konjic
339 Obri, historijsko područje Konjic
340 Historijska građevina – Društveni dom u Konjicu, Općina Konjic, FBiH Konjic
341 Historijsko područje – Nekropole sa stećcima na lokalitetima Krstovi i Borike (Bare-Sudari) u naselju Bare Konjic
342 Graditeljska cjelina – Katolička crkva sv. Ilije proroka i Župna kuća u Solakovoj Kuli Konjic
343 Povijesno područje - Nekropola sa stećcima na lokalitetima Milaševica i Grebčine u naselju Kruščica Konjic
344 Nekropola sa stećcima Trzan i turbeta u Večićima, graditeljska cjelina Kotor Varoš Trzan necropolis with stećaks and turbes in Večići,the architectural ensemble
345 Nekropola sa stećcima na lokalitetu Klupe i nekropola sa stećcima lokalitetu Crvenjak u Komarima, historijsko područje Kreševo Necropolis of stećak tombstones at Crkvenjak and the necropolis of stećak tombstones at Klupe in Komari, the historic site
346 Franjevački samostan sa pokretnom imovinom, graditeljska cjelina Kreševo Franciscan monastery together with its movable property,the architectural ensemble
347 Kreševo, historijsko gradsko područje Kreševo Historic urban area of Kreševo, the architectural ensemble
348 Stari grad u Kreševu, historijsko područje Kreševo Old Fort in Kreševo, the historic site
349 Most poznat kao ‘Rimski most‘ u selu Vranci, historijski spomenik Kreševo Bridge known as the ‘Roman bridge’ in the village of Vranci, the historic monument
350 Nekropola sa stećcima na lokalitetu Brdo (Križ) u Deževicama, historijsko područje Kreševo Necropolis with stećak tombstones at Brdo (Križ) in Deževice, the historic site