Upozorenje

Korisnik informacije dužan je prilikom upotrebe dokumentacije za vlastite potrebe navesti sve podatke o porijeklu, autoru i vlasniku dokumentacije, naziv odluke ili akta Komisije, datum donošenja, potpisnika odluke, sastav Komisije koja je odluku ili akt donijela, podatke o objavljivanju odluke ili akta. Pri navođenju podataka o korištenoj dokumentaciji mogu biti korišćena priznata i standardizirana bibliografska pravila. Korišćenje dokumentacije Komisije bez odgovarajućih navoda smatrat će se povredom autorskih prava i zloupotrebom javnih dokumenata.

PRAVILA O KORIŠTENJU DOKUMENTACIJE KOMISIJE - molimo pročitati pravila prije korištenja

No Naziv Grad / City Name Odluka - Bosanski Odluka - Hrvatski Одлука - Српски Zone Zaštite Akcija / Action
251 Musafirhana u Jajcu, mjesto historijske građevine Jajce Musafirhana in Jajce, the site of the historic monument
252 Kršlakova stara kuća, mjesto i ostaci historijske građevine Jajce Old Krslak house, the site and remains of the historic building
253 Bedemi i tabije starog grada Jajca, historijsko područje Jajce Ramparts and bastions of the Old Town of Jajce, the historic site
254 Burića kuća u Jajcu, mjesto i ostaci historijske građevine Jajce Burić house in Jajce, the site and remains of the historic monument
255 Saračeva kuća, zgrada Financija (Niža stručna škola) i Stara osnovna škola (Niža muzička škola), graditeljska cjelina Jajce Sarač’s house, the Finances Building (Lower Vocational School) and the Old primary school (Lower Music School), the architectural ensemble
256 Rimokatoličko groblje Hrast, grobljanska cjelina Jajce Roman Catholic cemetery Hrast, the burial ground
257 Crkva Presvete Bogorodice, sa pokretnim naslijeđem, mjesto i ostaci povijesne građevine Jajce Church of the Most Holy Mother of God together with movable heritage, the site and remains of the historic building
258 Kršlakova kuća (Kapetanovića kuća, Kršlakova kuća broj 2), historijska građevina Jajce Kršlak house (Kapetanović house, Kršlak house no. 2), the historic building
259 Stari grad Vinac, historijsko područje Jajce Old town of Vinac, the historic site
260 Historijski spomenik zvani Kraljev grob u Zastinju Jajce The historic monument known as the King’s Tomb in Zastinje near Jajce
261 Jajce, historijsko gradsko područje Jajce Jajce, the historic site
262 Plivska jezera sa kompleksom mlinоva na Plivi, kulturni krajolik Jajce Pliva Lakes with mills complex on Pliva river, the cultural area
263 Nekropola sa stećcima u Vincu, historijsko područje Jajce Necropolis with stećak tombstones at Vinac, the historic site
264 Stari grad Komotin, historijsko područje Jajce Komotin Castle, the historic site
265 Zgrada u ul. Varoš 11, historijski spomenik Jajce Building at no. 11 Varoš St., the historic monument
266 Parna lokomotiva, dio postavke Muzeja II zasjedanja AVNOJ-a, historijski spomenik Jajce Steam locomotive forming part of the exhibits of the Museum of the 2nd AVNOJ Session, the historic monument
267 Zgrada željezničke stanice Šipad (Zgrada bivše željezničke stanice Steinbeiss), historijski spomenik Jajce
268 Jevrejsko groblje Jajce
269 Historijsko područje – Nekropola sa stećcima na lokalitetu Katica u selu Bistrica Jajce
270 Nekropole sa stećcima na lokalitetu Mramorje i Strane u Bulatovcima, historijsko područje Kalesija Necropolis with stećak tombstones at Mramorje and Strane in Bulatovci, the historic site
271 Graditeljska cjelina – Atik džamija u Ćivama (Gornje Vukovije) Kalesija
272 Nekropola sa stećcima Gvozno, historijsko područje Kalinovik Gvozno necropolis with stećak tombstones, the historic site
273 Nekropola sa stećcima Čengića Bare, historijsko područje Kalinovik Čengića Bare necropolis with stećak tombstones, the historic site
274 Zbirka od 22 inkunabule, pokretno dobro u vlasništvu Franjevačkog samostana u Kraljevoj Sutjesci Kakanj Collection of 22 incunabula, the property of the Franciscan Monastery in Kraljeva Sutjeska, the movable cultural property
275 Vladarski dvor iz 14. i 15. stoljeća u Kraljevoj Sutjesci, arheološko područje Kakanj Rulers’ court of the fourteenth and fifteenth centuries in Kraljeva Sutjeska, the archaeological site
276 Džamija u Kraljevoj Sutjesci, graditeljska cjelina Kakanj Mosque in Kraljeva Sutjeska, the architectural ensemble
277 Franjevački samostan i crkva sv. Ive Krstitelja u Kraljevoj Sutjesci, graditeljska cjelina Kakanj Franciscan monastery and church of St John the Baptist in Kraljeva Sutjeska, the architectural ensemble
278 Kuća Ive Duspera, Kraljeva Sutjeska, historijska građevina Kakanj House of Ive Dusper, Kraljeva Sutjeska, the historic building
279 Prahistorijsko neolitsko naselje Obre II na lokalitetu Gornje polje u naselju Obre, arheološko područje Kakanj Prehistoric Neolithic settlement Obre II at Gornje polje in Obre, the archaeological site
280 Glavica u Bilješevu, historijsko područje Kakanj Glavica in Bilješevo, the historic site
281 Kula hadži Muhamed-bega, zgrada poznata i kao 'Turski sud' u Ribnici, historijski spomenik Kakanj The historic building known as the Turkish Courthouse (the tower house of Hajji Muhamed bey) in Ribnica
282 Srednjovjekovna nekropola između sela Zabrđe i Toplice, historijsko područje Kiseljak Mediaeval necropolis between the villages of Zabrđe and Toplica, the historic site
283 Prahistorijska gradina, kasnoantička utvrda – refugij, ostaci kasnoantičke crkve posvećene sv. Luciji i nekropole sa stećcima u Podastinju, spomenička cjelina i historijsko područje Kiseljak The group of monuments and historic site - prehistoric hillfort, late-antique fortifications (refugium), the remains of a late antique church dedicated to St Lucy, and a necropolis with stećak tombstones in Podastinje
284 Historijsko područje – Stari grad Kaštele Kiseljak
285 Kuršumlija (Hadži Bali-begova) džamija, graditeljska cjelina Kladanj Kuršumlija (Hajji Bali Bey’s) mosque, the architectural ensemble
286 Nekropola sa stećcima u Olovcima, historijsko područje Kladanj Necropolis with stećak tombstones in Olovci, the historic site
287 Graditeljska cjelina – Stara drvena džamija sa haremom u Tuholju Kladanj Tuholjska Old Mosque
288 Stari grad Ključ, graditeljska cjelina Ključ Fort of Ključ in Ključ, the architectural ensemble
289 Stari grad Kamičak, historijsko područje Ključ Kamičak Fort, the historic site
290 Crkva sv Vasilija Velikog sa pokretnim naslijeđem (pet ikona), historijski spomenik Konjic Church of St. Basil the Great with the movable heritage (five icons), the historic monument
291 Ostaci Starog kamenog mosta u Konjicu, historijska građevina Konjic Remains of the Old Stone Bridge in Konjic, the historic structure
292 Nekropola sa stećcima i ostaci crkve Grčka glavica u selu Biskup, historijsko područje Konjic Grčka Glavica – necropolis with stećak tombstones and the ruins of a church in the village of Biskup, the historic area
293 Zbirka drvorezbarskih proizvoda poznata kao muzej «Mulićev-Rekord», pokretno dobro Konjic Collection of woodcarving products known as the Mulić’s Record Museum, the movable property
294 Zbirka namještaja porodice Nikšić, vlasništvo Besima Nikšića, pokretno dobro Konjic Nikšić family's furniture collection, the property of Besim Nikšić, the movable items
295 Arheološki spomenici u sklopu Parka na Vardi ispod Društvenog doma Konjic Archaeological monuments in Park on Varda below the Social Centre
296 Pravoslavna crkva Svetih apostola Petra i Pavla u Borcima, istorijska građevina Konjic Orthodox church of Saint Apostils of Peter and Paul in Borci, the historic building
297 Šantića vila u Borcima, mjesto i ostaci historijske građevine Konjic Šantića villa in Borci, the site and remains of the historic building
298 Tekijska (Muhamed-Mehmed-Čauševa) džamija, graditeljska cjelina Konjic Tekke (Muhamed-Mehmed-Čauš) mosque, the architectural ensemble
299 Čaršijska (Junuz-Čauš) džamija, graditeljska cjelina Konjic Čaršija (Junuz-Čauš) mosque, the architectural ensemble
300 Nekropola sa stećcima na lokalitetu Kaursko groblje u Borcima, historijsko područje Konjic Necropolis with stećak tombstones on the site of Kaursko groblje in Borci, the historic site