Upozorenje

Korisnik informacije dužan je prilikom upotrebe dokumentacije za vlastite potrebe navesti sve podatke o porijeklu, autoru i vlasniku dokumentacije, naziv odluke ili akta Komisije, datum donošenja, potpisnika odluke, sastav Komisije koja je odluku ili akt donijela, podatke o objavljivanju odluke ili akta. Pri navođenju podataka o korištenoj dokumentaciji mogu biti korišćena priznata i standardizirana bibliografska pravila. Korišćenje dokumentacije Komisije bez odgovarajućih navoda smatrat će se povredom autorskih prava i zloupotrebom javnih dokumenata.

PRAVILA O KORIŠTENJU DOKUMENTACIJE KOMISIJE - molimo pročitati pravila prije korištenja

No Naziv Grad / City Name Odluka - Bosanski Odluka - Hrvatski Одлука - Српски Zone Zaštite Akcija / Action
151 „Mramorovi“ – Nekropola sa stećcima Dubac u Batovu, historijsko područje Čajniče „Mramorovi“ – Necropolis with stećak tombstones in Dubac Batovo, the historic site
152 Nekropola sa stećcima na lokalitetu Stijene u Vihnićima, historijsko područje Čajniče Necropolis with stećak tombstones at Stijene in Vihnići, the historic site
153 Čajničko evanđelje koje se čuva u Muzeju Crkve Uspenja Bogorodice i Crkve Vaznesenja Hristovog u Čajniču, pokretno dobro Čajniče Čajniče Gospel book in the museum of the Churches of the Dormition of the Virgin and the Ascension of Christ, the movable property
154 Nekropola sa stećcima na lokalitetu Suhodanj u Milatkovićima, historijsko područje Čajniče Necropolis with stećak tombstones at the site of Suhodanj in Milatkovići, the historic site
155 Džamija sa haremom u Ðakovićima, ostaci graditeljske cjeline Čajniče Mosque in Ðakovići with harem, the remains of the architectural ensemble
156 Most u Klepcima, historijska građevina Čapljina Bridge in Klepci, the historic building
157 Utvrđena kasnoantička vila Mogorjelo, arheološko područje Čapljina The late-antique villa of Mogorjelo, the archaeological site
158 Počitelj, historijsko – gradsko područje Čapljina Počitelj, the historic urban site
159 Gabela, arheološko područje Čapljina Gabela nr. Capljina, the archaeological site
160 Crkva Preobraženja Hristovog u Klepcima, zgrada škole i groblje, područje i ostaci graditeljske cjeline Čapljina Church of the Transfiguration of Christ in Klepci, school building and burial ground, the site and remains of the architectural ensemble
161 Pašića kula sa dvorima u Bivoljem Brdu, graditeljska stambena cjelina Čapljina Pašić tower and courtyards in Bivolje Brdo, the residential architectural complex
162 Rimska vila (Villa Rusticae) u Višićima, (lokalitet „Kućišta“) sa ostacima iz rimskog antičkog perioda, ranog i kasnog srednjeg vijeka (slavensko naselje i groblje), arheološko područje Čapljina Roman villa (villa rustica) in Višići (at “Kućišta”), with remains dating from Roman antiquity and the early and late mediaeval period (a Slav settlement and burial ground), the archaeological site
163 Crkve Uspenja Presvete Bogorodice sa pokretnom imovinom i nadgrobnim spomenicima u Gabeli, graditeljska cjelina Čapljina
164 Rt kula (Kulina na rijeci Krupi) u Dračevu, historijska građevina Čapljina
165 Groblje Mainovac i područje Bedra kao pretpostavljeno arheološko nalazište, historijsko područje Čitluk Mainovac cemetery and Bedra area as a presumed archaeological site in Vionica, the historical site
166 Hajduk kula na Kručevića Brdu, historijska građevina Čitluk Hajduk Tower-house in Kručevića Brdo, the historic building
167 Gradska džamija u Derventi, mjesto i ostaci graditeljske cjeline Derventa The Town Mosque in Derventa, the site and remains of the architectural ensemble
168 Dolnjačka džamija, mjesto i ostaci graditeljske cjeline Derventa Dolnjačka mosque in Derventa, the site and remains of the architectural ensemble
169 Rimokatoličko groblje Rabić, grobljanska cjelina Derventa Roman Catholic Burial Ground in Rabić, the sepulchral ensemble
170 Muzejska zbirka, vlasništvo franjevačkog samostana u Plehanu, pokretno dobro Derventa Museum collection in the ownership of the Franciscan monastery in Plehan, the movable property
171 Višeslojno prapovijesno naselje na Visu, arheološki lokalitet Derventa Prehistoric settlement on Vis, the archaeological site
172 Graditeljska cjelina (grupe građevina) komunalnog infrastrukturnog sistema starog gradskog vodovoda u Derventi Derventa
173 Stari grad Doboj, graditeljska cjelina Doboj Old Doboj fort, the architectural ensemble
174 Kuća Mulalić, historijska građevina Doboj Mulalić house, the historic building
175 Rimski logor i civilno naselje u Makljenovcu, arheološki lokalitet Doboj Roman camp and civilian settlement at Makljenovac, the archaeological site
176 Crkvina u Makljenovcu, arheološki lokalitet Doboj
177 Handanija džamija (Handan-begova, Hajdar Ćehajina ili Čaršijska džamija) u Pruscu, graditeljska cjelina Donji Vakuf Handanija mosque (Handan-bey, Hajdar Ćehaja's or Čaršija mosque) in Prusac, the architectural ensemble
178 Kasnoantička bazilika u Oborcima, arheološko područje Donji Vakuf Late antique basilica in Oborci, the archaeological site
179 Stari grad Prusac, historijsko područje Donji Vakuf Old Prusac fort, the historic site
180 Pruščakova (Hasana Kjafije) džamija u Pruscu, graditeljska cjelina Donji Vakuf Prušćak (Hasan Kjafija) mosque in Prusac, the architectural ensemble
181 Sahat-kula, historijski spomenik Donji Vakuf Clock Tower, the historic monument
182 Kasnoantička grobnica i ostaci sakralnog objekta na lokalitetu Studena Česma, arheološko područje Donji Vakuf Late antique tomb and remains of the sacred object at Studena Česma, the archaeological site
183 Memorijalni kompleks Muzej „25. Maj“, kulturni pejzaž Drvar 25 May Museum memorial complex in Drvar, the cultural landscape
184 Musluk (Atik Ali-pašina) džamija, graditeljska cjelina Foča Musluk (Atik Ali-pasha) mosque, the architectural ensemble
185 Nekropola sa stećcima na lokalitetu Bor u Hrđavcima, historijsko područje Foča Necropolis with stećak tombstones at Bor in Hrđavci, the historic site
186 Rataje, arheološko područje Foča Rataje, the archaeological site
187 Džamija i medresa Mehmed-paše Kukavice, graditeljska cjelina Foča Mosque and medresa of Mehmed-paša Kukavica, the architectural ensemble
188 Careva džamija (Sultan Bajezida Valije II džamija), mjesto i ostaci graditeljske cjeline Foča Emperor's mosque(Sultan Bajezid Valija II Mosque), the site and remains of the architectural ensemble
189 Aladža (Hasan Nazirova) džamija, mjesto i ostaci graditeljske cjeline Foča Aladža (Hasan Nazir) mosque, the site and remains of the architectural ensemble
190 Sahat kula Mehmed-paše Kukavice, historijski spomenik Foča Clock tower of Mehmed-pasha Kukavica, the historic monument
191 Šehova džamija (Kadi Osman-efendijina džamija), mjesto i ostaci historijskog spomenika Foča Sheikh’s mosque (Kadi Osman-effendi’s mosque), the site and remains of the historic monument
192 Han Mehmed-paše Kukavice, historijski spomenik Foča Mehmed-pasha Kukavica han, the historic monument
193 Čaršija, historijsko područje Foča Čaršija, the historic site
194 Crkva Šklopotnica (crkva sv. Nikole) u Čelebićima, prirodno-graditeljska cjelina Foča Šklopotnica Church (St. Nicola’s Church), Čelebići, the natural and architectural ensemble
195 Crkva sv. Nikole sa pokretnom imovinom, graditeljska cjelina Foča Church of St. Nicholas with movable properties, the architectural ensemble
196 Nekropola sa stećcima i četiri kasnoantička nadgrobnika na lokalitetu Mramor (Crkvina) u Vrbici, historijsko područje Foča Necropolis with stećak tombstones and four late Antique tombstones at Mramor (Crkvina) in Vrbica, the historic site
197 Željezni most princa Karla, historijski spomenik Foča Prince Karl Iron Bridge, the historic monument
198 Nekropola sa stećcima i nišanima Borjanice-Marevska kosa u Malom Marevu, historijsko područje Foča Necropolis with stećak tombstones and nišan gravestones at Borjanice-Marevska kosa in Malo Marevo, the historic site
199 Nekropola sa stećcima i nišanima na lokalitetu Crljanke u Putojevićima, historijsko područje Foča
200 Muzejska zbirka i bibliotečki fond franjevačkog samostana Duha svetoga, pokretno dobro Fojnica Museum collection and Library holdings of the Franciscan monastery of the Holy Ghost, the movable property