Upozorenje

Korisnik informacije dužan je prilikom upotrebe dokumentacije za vlastite potrebe navesti sve podatke o porijeklu, autoru i vlasniku dokumentacije, naziv odluke ili akta Komisije, datum donošenja, potpisnika odluke, sastav Komisije koja je odluku ili akt donijela, podatke o objavljivanju odluke ili akta. Pri navođenju podataka o korištenoj dokumentaciji mogu biti korišćena priznata i standardizirana bibliografska pravila. Korišćenje dokumentacije Komisije bez odgovarajućih navoda smatrat će se povredom autorskih prava i zloupotrebom javnih dokumenata.

PRAVILA O KORIŠTENJU DOKUMENTACIJE KOMISIJE - molimo pročitati pravila prije korištenja

No Naziv Grad / City Name Odluka - Bosanski Odluka - Hrvatski Одлука - Српски Zone Zaštite Akcija / Action
801 Sejmenska džamija, mjesto i ostaci graditeljske cjeline Zenica Sejmen mosque, the site and remains of the architectural ensemble
802 Stara džamija sa haremom u Orahovici, graditeljska cjelina Zenica Old mosque with harem in Orahovica, the architectural ensemble
803 Graditeljska cjelina nekadašnje Fabrike Papira („Papirne“) Zenica Paper factory “Papirna,” the architectural ensemble
804 Stari grad Zvornik, graditeljska cjelina Zvornik Old Zvornik Fort, the architectural ensemble
805 Hadžibegova kuća (kuća Ljubović Hasanbega), stambena graditeljska cjelina Zvornik Hadžibegova house (the house of Ljubović Hasanbey), the residential architectural ensemble
806 Nekropola sa stećcima na lokalitetu Jasik u Gračanici, historijsko područje Živinice Necropolis with stećak tombstones at the site of Jasik in Gračanica, the historic site
807 Drvena džamija u selu Priluk, prirodno graditeljska cjelina Živinice Wooden mosque in the village of Priluk, the natural and architectural ensemble
808 Musa-pašina džamija u Novoj Kasabi/Dušanovu, područje i ostaci graditeljske cjeline Milići Musa pašina Mosque in Nova Kasaba/Dušanovo, the site and remains of the architectural ensemble
809 Manastir Ozren sa freskama, graditeljska cjelina Bosansko Petrovo Selo/Petrovo Ozren monastery with frescoes, the architectural ensemble
810 Stari grad Srebrenik, historijsko područje Srebrenik Old Srebrenik Fort, the historic site
811 Praistorijska gradina na lokalitetu Grabovik – Zaketuša iznad sela Straža, arheološko područje Srebrenik Prehistoric hillfort on Grabovik-Zaketuša above the village of Straža, the archaeological site
812 Praistorijsko gradinsko naselje na lokalitetu Gradina ispod Kuga, naselje Bjelave, arheološko područje Srebrenik Prehistoric hillfort on Gradina under Kuge, village of Bjelave, the archaeological site
813 Stara džamija sa haremom u Špionici, graditeljska cjelina Srebrenik Old mosque with harem in Špionica, the architectural ensemble
814 Džamija u Ćojluku, graditeljska cjelina Srebrenik Mosque in Ćojluk, the architectural ensemble
815 Konak Suljagića sa pratećim objektima u Donjoj Špionici, graditeljska cjelina Srebrenik Suljagić Konak with outbuildings in Donja Špionica, the historic building
816 Nekropola sa stećcima Dugo polje na Blidinju, historijsko područje Jablanica Necropolis with stećak tombstones of Dugo polje on Blidinje, the historic site
817 Nekropola sa stećcima Risovac, historijsko područje Jablanica Risovac necropolis with stećak tombstones, the historic site
818 Nekropola sa stećcima Ponor, historijsko područje Jablanica Ponor necropolis with stećak tombstones, the historic site
819 Memorijalni kompleks Bitka za ranjenike na Neretvi, istorijsko područje Jablanica Memorial complex Battle for the wounded on the Neretva River, the historic area
820 Prahistorijski tumulusi, nekropole sa stećcima i nišanima u selu Sovići, grobljanska cjelina Jablanica Prehistoric tumuli, necropolises with stećak and nišan tombstones in the village of Sovići, sepulchral ensemble
821 Hram svetog proroka Ilije sa pokretnom imovinom u Puračiću, historijska građevina Lukavac Church of St Elijah in Puracic, the historic building
822 Vila Solvay, historijska građevina Lukavac
823 Crkva Sv. Ante Padovanskog sa župnom kućom, graditeljska cjelina Lukavac
824 Čamdžića kuća u Puračiću Lukavac
825 Zmajevac, historijsko područje Čelinac Zmajevac, the historic site
826 Stara džamija u selu Šenkovići, historijska građevina Novi Travnik Old mosque in the village of Šenkovići, the historic building
827 Nekropola sa stećcima Maculje, povijesno područje Novi Travnik Maculje necropolis with stećak tombstones, the historic site
828 Nekropola sa stećcima Bistro, povijesno područje Novi Travnik Necropolis with stećak tombstones at Bistro, the historic site
829 Nekropola sa stećcima Opara, povijesno područje Novi Travnik Opara necropolis with stećak tombstones, the historic site
830 Nekropola Kaurlaš u Zagrlju, historijsko područje Novi Travnik Kaurlaš necropolis at Zagrlje, the historic site
831 Nekropola Sebešić sa stećcima, antropomorfnim nadgrobnicima koji podsjećaju na križ i tumulusom, povijesno područje Novi Travnik Necropolis Sebešić with stećak tombstones, anthropomorphic tombstones reminiscent of the cross and tumulus, the historic site
832 Nekropola kod sela Orašac, historijsko područje Novi Travnik Necropolis near the village of Orasac, the historic site
833 Grob sa stećkom u selu Bistro, povijesni spomenik Novi Travnik Grave with stećak tombstone in the village of Bistro, the historic monument
834 Nekropola žrtvama fašizma, kulturni pejzaž Novi Travnik Necropolis of the victims of fascism, the cultural landscape
835 Stari grad Samobor, graditeljska cjelina Goražde/Novo Goražde Old Samobor fort, the architectural ensemble
836 Turbeta Sijerčića sa grobljem, grobljanska cjelina Goražde/Novo Goražde Sijerčić Turbes with grave, the burial ensemble
837 Crkva Sv. Georgija u Sopotnici, graditeljska cjelina Goražde/Novo Goražde Church of Saint George in Sopotnica, the architectural ensemble
838 Semiz Ali-pašino turbe sa haremom Semiz Ali-pašine džamije, graditeljska cjelina Pale - Prača Semiz Ali Pasha turbe with harem of the Semiz Ali Pasha mosque, the architectural ensemble
839 Memorijalni kompleks Crna kuća – spomenik žrtvama fašističkog terora u Kruščici, historijsko područje Vitez
840 Crkva sv. Ante Padovanskog, historijska građevina Busovača Church of St. Anthony of Padua, the historic building
841 Crkva Blagovijesti Presvete Bogorodice u Donjem Vukovskom, graditeljska cjelina Kupres Church of the Annunciation of the Virgin in Donje Vukovsko, the architectural ensemble
842 Otinovci, arheološko područje sa ostacima crkava iz V, XV i XIX stoljeća Kupres Otinovci, the archaeologial site with the remains of churches dating from the 5th, 15th and 19th centuries
843 Prapovijesna gradina i nekropola sa stećcima Ravanjska Vrata (Donja i Gornja nekropola), historijsko područje Kupres Prehistoric hill fort and Ravanjska Vrata necropolis with stećak tombstones (the lower and upper necropolises), Municipality Kupres, the historic site
844 Trzanska (Alibegova, džamija na Trznju) džamija sa haremom, mjesto i ostaci graditeljske cjeline Žepče Trzanska mosque (Ali-bey mosque, mosque at Trzanj) with harem, the site and remains of the architectural ensemble
845 Gradac na Ilinjači u Gornjem Kotorcu, arheološko područje Istočna Ilidža Gradac at Ilinjača in Gornji Kotorac, the archaeological site
846 Nekropola sa stećcima i nišanima u Krupcu, historijsko područje Istočna Ilidža Necropolis with stećak and nišan tombstones in Krupac, the historic area
847 Nekropola sa stećcima na lokalitetu Crnač u Donjem Kotorcu, historijsko područje Istočna Ilidža Necropolis with stećak tombstones at Crnač in Donja Kotorac, the historic site
848 Prahistorijsko naselje u Butmiru, arheološko područje Ilidža Prehistoric settlement of Butmir, the archaeological site
849 Katolička crkva Uznesenja Marijina na Stupu, Ilidža, historijska građevina Ilidža Catholic church of the Assumption of Marry on Stup, Ilidža, the historic building
850 Stara željeznička stanica Ilidža, historijska građevina Ilidža Old Ilidža railway station, the historic building