Upozorenje

Korisnik informacije dužan je prilikom upotrebe dokumentacije za vlastite potrebe navesti sve podatke o porijeklu, autoru i vlasniku dokumentacije, naziv odluke ili akta Komisije, datum donošenja, potpisnika odluke, sastav Komisije koja je odluku ili akt donijela, podatke o objavljivanju odluke ili akta. Pri navođenju podataka o korištenoj dokumentaciji mogu biti korišćena priznata i standardizirana bibliografska pravila. Korišćenje dokumentacije Komisije bez odgovarajućih navoda smatrat će se povredom autorskih prava i zloupotrebom javnih dokumenata.

PRAVILA O KORIŠTENJU DOKUMENTACIJE KOMISIJE - molimo pročitati pravila prije korištenja

No Naziv Grad / City Name Odluka - Bosanski Odluka - Hrvatski Одлука - Српски Zone Zaštite Akcija / Action
751 Pravoslavna crkva Vaznesenja Gospodnjeg u Požarnici sa starim hrastom, prirodno-graditeljska cjelina Tuzla Orthodox church of the Ascension in Požarnica with its old oak tree, the natural and architectural ensemble
752 Pravoslavna crkva svetog velikomučenika Georgija sa grobljem na Trnovcu, graditeljska cjelina Tuzla Orthodox church of St George the Great Martyr at Trnovac, the architectural ensemble
753 Fondovi i zbirke JU Arhiv Tuzanskog kantona u Tuzli, pokretno dobro Tuzla Holdings and collections of the Tuzla Cantonal Archive, the movable property
754 Šarena (Časna, Atik, Gradska, Behram-begova) džamija sa haremom, ulazni portal i mjesto Behram-begove medrese, graditeljska cjelina Tuzla Šarena [painted/coloured] (Časna [venerable, holy], Atik [old], central, Behram-bey) Mosque with harem and the entrance portal and site of the Behram-bey Medresa, the architectural ensemble
755 Nekropola sa stećcima u Starim kućama, Donje Breške, historijsko područje Tuzla Necropolis with stećak tombstones at Stare kuće Donje Breške, the historic site
756 Hastahana (prva javna bolnica), historijski spomenik Tuzla
757 Samostan sestara Kćeri Božje ljubavi Josipovac, historijski spomenik Tuzla
758 Kino Centar, historijska građevina Tuzla
759 Graditeljska cjelina – Kapela Gospe Lipničke u Srednjoj Lipnici Tuzla
760 Jevrejsko groblje na lokalitetu Borić u Tuzli Tuzla
761 Historijska građevina – Bugilovića kuća u Gornjoj Tuzli Tuzla
762 Groblje na Presjeci, grobljanska cjelina Foča / Ustikolina Burial ground at Presjeka, the sepulchral ensemble
763 Most na Kožetini, historijski spomenik Foča / Ustikolina Bridge on Kožetina, the historic monument
764 Zebina šuma, historijsko područje Foča / Ustikolina
765 Modro Polje, historijsko područje Foča / Ustikolina
766 Srednjovjekovni kraljevski grad Bobovac, historijsko područje Vareš Mediaeval Royal Castle of Bobovac, the historic site
767 Župna crkva u Varešu, graditeljska cjelina Vareš Parish Church in Vareš, the architectural ensemble
768 Dabravine sa ostacima iz bronzanog doba i kasne antike, arheološko područje Vareš Dabravine with remains from the Bronze Age and late antiquity, the archaeological site
769 Nekropole sa stećcima i starim nišanima u naselju Budoželje, historijsko područje Vareš Necropolis with stećak and old nišan tombstones in Budoželje, the historic site
770 Crkva posvećena Pokrovu Presvete Bogorodice sa pokretnom imovinom, historijski spomenik Vareš Church of the Cerement of the Most Holy Virgin in Vareš with movable property, the historic monument
771 Kovačnice (majdani) u selu Očevlje, historijsko područje Vareš Forges (majdans) in the village of Očevlje, the historic site
772 Radničko naselje Majdan, graditeljska cjelina Vareš Majdan workers’ housing estate, the architectural ensemble
773 Nekropola sa stećcima Stupni Do, historijsko područje Vareš
774 Gradska džamija sa haremom, graditeljska cjelina Velika Kladuša Town mosque and graveyard, the architectural ensemble
775 Stari grad Todorovo (Novigrad) i džamija u Todorovu, historijsko područje Velika Kladuša Todorovo (Novigrad) fort and mosque in Todorovo, the historic site
776 Tvrđava Vrnograč u Vrnograču, graditeljska cjelina Velika Kladuša Vrnograč Castle in Vrnograč, the architectural ensemble
777 Crkva svetog Velikomučenika Georgija, historijski spomenik Velika Kladuša Church of St George the Great Martyr, the historic monument
778 Utvrđeni grad Podzvizd, graditeljska cjelina Velika Kladuša Podzvizd Castle, the architectural ensemble
779 Džamija Zagrad sa haremom, graditeljska cjelina Velika Kladuša Zagrad mosque with harem, the architectural ensemble
780 Džamija sa haremom u Šabićima, graditeljska cjelina Velika Kladuša Mosque with harem in Šabići, the architectural ensemble
781 Stara džamija Barake sa haremom u Grahovu, graditeljska cjelina Velika Kladuša Old Barake Mosque with harem in Grahovo, the architectural ensemble
782 Harem džamije Trnovi, Polje, historijsko područje Velika Kladuša Harem of the Trnovi mosque, Polje, the historic site
783 Mile, arheološko područje - Krunidbena i grobna crkva bosanskih kraljeva, Arnautovići Visoko Mile, the archaeological site – the coronation and sepulchral church of the Bosnian kings, Arnautovići
784 Tabačka (Tabačica) džamija u Visokom, graditeljska cjelina Visoko Tabačka (Tabaćica) mosque in Visoko, the architectural ensemble
785 Stari grad Visoki, historijsko područje Visoko Old Visoki fort, the historic site
786 Crkva sv. Prokopija, graditeljska cjelina Visoko Church of St Procopius, the architectural ensemble
787 Praistorijsko naselje na lokalitetu Okolište u naseljima Okolište i Radinovići, arheološko područje Visoko Prehistoric settlement in Okolište in the villages of Okolište and Radinovići, the archaeological site
788 Samostan Sv. Bonaventure sa pokretnim naslijeđem, graditeljska cjelina Visoko St Bonaventure Monastery with movable heritage, the architectural ensemble
789 Most Mehmed-paše Sokolovića, historijski spomenik Višegrad Mehmed paša Sokolovic Bridge, the historical monument
790 Prahistorijski tumulus i nekropola sa stećcima na lokalitetu Mramorje u zaseoku Raonići, Kaoštice, historijsko područje Višegrad Prehistoric tumulus and necropolis with stećak tombstones at Mramorje in the hamlet of Raonići, Kaoštice, the historic site
791 Historijsko područje – nekropola sa stećcima na lokalitetu Grebnice u naselju Drinsko, Općina Višegrad Višegrad
792 Manastir Vozuća u Vozući, graditeljska cjelina Zavidovići Vozuća Monastery in Vozuća, the architectural ensemble
793 Stara džamija u selu Rujnica, graditeljska cjelina Zavidovići Old mosque in the village of Rujnica, the architectural ensemble
794 Historijska građevina – Vila/Upravna zgrada Krivaja d.o.o. u stečaju Zavidovići
795 Zgrada nekadašnje Sinagoge, historijski spomenik Zenica Former Synagogue, the historic monument
796 Ploča velikog sudije Gradeše, vlasništvo Muzeja grada Zenice, pokretno dobro Zenica Plaque of Grand Judge Gradeša, the property of the Museum of Zenica Town, the movable property
797 Stari grad Vranduk, graditeljska cjelina Zenica Old Vranduk Fort, the architectural complex
798 Crkva Rođenja Presvete Bogorodice, historijska građevina Zenica Church of the Nativity of the Virgin, the historic building
799 Crkva svetog Ilije sa župnim uredom, graditeljska cjelina Zenica Church of St. Elijah with parish office, the architectural ensemble
800 Sultan-Ahmedova džamija i medresa, graditeljska cjelina Zenica Sultan Ahmed mosque and medresa, the architectural ensemble