Upozorenje

Korisnik informacije dužan je prilikom upotrebe dokumentacije za vlastite potrebe navesti sve podatke o porijeklu, autoru i vlasniku dokumentacije, naziv odluke ili akta Komisije, datum donošenja, potpisnika odluke, sastav Komisije koja je odluku ili akt donijela, podatke o objavljivanju odluke ili akta. Pri navođenju podataka o korištenoj dokumentaciji mogu biti korišćena priznata i standardizirana bibliografska pravila. Korišćenje dokumentacije Komisije bez odgovarajućih navoda smatrat će se povredom autorskih prava i zloupotrebom javnih dokumenata.

PRAVILA O KORIŠTENJU DOKUMENTACIJE KOMISIJE - molimo pročitati pravila prije korištenja

No Naziv Grad / City Name Odluka - Bosanski Odluka - Hrvatski Одлука - Српски Zone Zaštite Akcija / Action
651 Paleolitsko nalazište Badanj u Borojevićima, arheološko područje Stolac Paleolithic site of Badanj in Borojevići, the archaeological site
652 Helenistički grad Daorson u Ošanićima, arheološko područje Stolac Hellenistic town of Daorson - Ošanići, the archaeological site
653 Nekropola stećaka Radimlja, historijsko područje Stolac Necropolis of stecci at Radimlja, the historic site
654 Nekropola sa stećcima na lokalitetu kod Boškailovih kuća (Radan krst), zaselak Brdo, naselje Hodovo, arheološko područje Stolac Necropolis with stećak tombstones by the Baškailo houses (Radan Krst), hamlet of Brdo, village of Hodovo, the archaeological site
655 Crkva sv. Nikole u Trijebnju, graditeljska cjelina Stolac St. Nicholas Church in Trijebanj, the architectural ensemble
656 Stari grad Stolac, historijsko područje Stolac Stolac Old town, the historic site
657 Podgradska džamija (poznata i kao džamija na Mejdanu, džamija u Maloj Čaršiji, džamija Hadži Saliha Bure, Zulfikar-kapetanova džamija i džamija Ali-paše Rizvanbegovića), područje i ostaci historijske građevine Stolac Podgradska Mosque in Stolac(also known as the Mejdan Mosque, mosque in the Mala čaršija, the Hadži Salih Buro mosque, the Zulfikar-kapetan mosque and the Ali-paša Rizvanbegović mosque), the site and remains of the historic building
658 Grob Moshe Danona sa okolnim prostorom i havrom na Krajšini, graditeljska cjelina Stolac Moša Danon's Tomb with its surroundings and havra in Krajsina, the architectural ensemble
659 Crkva sv. Petra i Pavla sa grobljem, sudačkim stolicama, dvorištem, zidom i pokretnom imovinom u Ošanićima kod Stoca, historijska, cjelina Stolac St. Peter and Paul’s Church, with the cemetery, judicial chairs, courtyard and walls in Ošanići, the historic ensemble
660 Ðulhanumina kuća, graditeljska cjelina Stolac Ðulhanumina house in Stolac, the architectural ensembl
661 Čaršijska džamija i Čaršija u Stocu, graditeljska cjelina Stolac Čaršija mosque and Čaršija in Stolac, the architectural ensemble
662 Mejtef Mektebi Ibtidaije, historijska građevina Stolac Mejtef Mektebi Ibtidaije, the historic building
663 Korito Bregave sa mlinicama, stupama i mostovima, prirodno-graditeljska cjelina Stolac River Bregava with mills, stamping mills and bridges, the natural and architectural ensemble
664 Nekropola sa stećcima na lokalitetu Pogrebnice u zaseoku Brdo, naselje Hodovo, arheološko područje Stolac Necropolis with stećak tombstones in Pogrebnice, hamlet of Brdo, village of Hodovo, the archaeological site
665 Nekropola sa stećcima na lokalitetu Perića njiva u zaseoku Perići, naselje Hodovo, arheološko područje Stolac Necropolis with stećak tombstones in Perića njiva (Perić meadow), hamlet of Brdo, village of Hodovo, the archaeological site
666 Hamam na Ćupriji, mjesto i ostaci historijske građevine Stolac Hammam on the Bridge, the site and remains of the historic building
667 Stambena graditeljska cjelina Hadži Junuz-age Mehmedbašića Stolac Residential architectural ensemble of the Hajji Junuz-agha Mehmedbašić
668 Kuća na Luci (Vakuf Hatidže Hajdarbegović), stambena graditeljska cjelina Stolac House on Luka (Vakuf of Hatidža Hajdarbegović), the residential architectural ensemble
669 Javno ljetno kupalište „Kupaje“ u Stocu, graditeljska cjelina Stolac Kupaje - public open-air swimming pool, the architectural ensemble
670 Nekropola sa stećcima i nišanima (Stari harem) na Gorici, povijesno područje Stolac Necropolis with stećak and nišan tombstones (the Old Harem) on Gorica, the historic area
671 Begovina, graditeljska stambena cjelina Stolac Begovina, the architectural residential ensemble
672 Kuće porodice Behmen u sklopu mahale Behmenluk u Stocu, stambena graditeljska cjelina Stolac Residential architectural ensemble of the Behmen family
673 Vakuf Zejne Elezović (stambeni kompleks Zejne Elezović, Vakufski dvor), stambena graditeljska cjelina Stolac Vakuf of Zejna Elezović (Zejna Elezović's residential complex, the Vakuf court), the residential architectural ensemble
674 Turkovića kula, graditeljska cjelina Stolac Turković tower-house, the architectural ensemble
675 Stambena graditeljska cjelina porodice Čokljat sa dućanom u mahali Zagrad Stolac Residential complex of the Čokljat family with shop in Zagrad mahala
676 Manastir Papraća u Papraći, graditeljska cjelina Šekovići Papraća Monastery in Papraća, the architectural ensemble
677 Manastir Lomnica, prirodno-graditeljska cjelina Šekovići Lomnica monastery, the natural and architectural ensemble
678 Nekropola sa stećcima u Bečanima, historijsko područje Šekovići Necropolis with stećak tombstones in Bečani, the historic site
679 Nekropola sa stećcima Trnovo 1, historijsko područje Šekovići
680 Franjevački samostan i crkva, graditeljska cjelina Široki Brijeg Franciscan monastery and church, the architectural ensemble
681 Eminagića konak, historijska građevina Tešanj Eminagić konak, the historic building
682 Stari grad Tešanj, graditeljska cjelina Tešanj Old Fort of Tešanj in Tešanj, the architectural ensemble
683 Čaršijska (Gazi Ferhad-begova) džamija, graditeljska cjelina Tešanj Čaršija (Gazi Ferhat-bey’s) mosque, the architectural ensemble
684 Zgrada Muftijinog konaka, historijski spomenik Tešanj Mufti’s Konak, the historic monument
685 Katolička crkva sv. Petra i Pavla Tešanj
686 Nekropole sa stećcima na lokalitetima Lipa I, II i III u Lipi, historijsko područje Tomislavgrad Necropolis with stećak tombstones at Lipa I, II and III in Lipa, the historic site
687 Praistorijsko naselje i srednjovjekovna nekropola sa stećcima Barzonja, arheološko područje Tomislavgrad Prehistoric settlement and mediaeval necropolis with stećak tombstones of Barzonja, the archaeological site
688 Čaršijska džamija (Džudža Džaferova džamija) sa haremom, graditeljska cjelina Tomislavgrad Čaršija mosque (Džudža Džafer mosque) with harem, the architectural ensemble
689 Graditeljska cjelina franjevačkog samostana i crkve sv. Nikole Tavelića u Tomislavgradu Tomislavgrad
690 Džamija u Gornjoj Čaršiji (džamija Mehmed-paše Kukavice, Hadži-Alibegova džamija) i Sahat kula, graditeljska cjelina Travnik Mosque in Gornja Čaršija (The mosque of Mehmed-paša Kukavica, Hajji-Alibey mosque) and Clock tower, the architectural ensemble
691 Turbeta pod lipom ili turbe Abdulah-paše, Dželal-paše i Perišan Mustafa-paše sa česmom, graditeljska cjelina Travnik Turbe pod lipom or turbe of the Abdulah-pasha, Dželal-pasha and Perišan Mustafa-pasha with drinking fountain, the architectural ensemble
692 Šarena (Sulejmanija) džamija, graditeljska cjelina Travnik Šarena (Sulejmanija) mosque, the architectural ensemble
693 Sahat kula na Musali, historijski spomenik Travnik Clock Tower on Musala, the historic monument
694 Stari grad u Travniku, graditeljska cjelina Travnik Old Travnik fortress, the architectural ensemble
695 Batalova grobnica u Turbetu kod Travnika, arheološko područje Travnik Batal's grave in Turbe near Travnik, the archaeological site
696 Ostaci rimskog naselja, kasnoantičke bazilike i grobnice na Crkvini u Varošluku, Turbe, arheološko područje Travnik Remains of the Roman settlement, late antique basilica and the grave at Crkvina in Varošluk, Turbe, the archaeological site
697 Jeni (Hasan-agina) džamija, graditeljska cjelina Travnik Jeni (Hasan-aga) mosque, the architectural ensemble
698 Crkva sv. Mihovila u Ovčarevu, historijska građevina Travnik Church of St Mihovil (St Michael) in Ovčarevo, the historic building
699 Zgrada nekadašnjeg Samostana i škole časnih sestara milosrdnica, povijesna građevina Travnik Building of the former convent and school of the Sisters of Mercy, the historic building
700 Zgrada Oficirskog doma, povijesna građevina Travnik House of Officers, the historic building