Upozorenje

Korisnik informacije dužan je prilikom upotrebe dokumentacije za vlastite potrebe navesti sve podatke o porijeklu, autoru i vlasniku dokumentacije, naziv odluke ili akta Komisije, datum donošenja, potpisnika odluke, sastav Komisije koja je odluku ili akt donijela, podatke o objavljivanju odluke ili akta. Pri navođenju podataka o korištenoj dokumentaciji mogu biti korišćena priznata i standardizirana bibliografska pravila. Korišćenje dokumentacije Komisije bez odgovarajućih navoda smatrat će se povredom autorskih prava i zloupotrebom javnih dokumenata.

PRAVILA O KORIŠTENJU DOKUMENTACIJE KOMISIJE - molimo pročitati pravila prije korištenja

No Naziv Grad / City Name Odluka - Bosanski Odluka - Hrvatski Одлука - Српски Izmjene odluka Zone Zaštite Akcija / Action
501 Zgrada II zasjedanja ZAVNOBIH-a, mjesto historijskog spomenika Sanski Most Building where the 2nd session of ZAVNOBiH was held, the site of the historic monument
502 Zgrada stare željezničke stanice, historijska građevina Sanski Most Old railway station, the historic building
503 Hrustovačke spilje, kulturni pejzaž Sanski Most
504 Dabarske spilje, kulturni pejzaž Sanski Most
505 Magribija džamija, historijski spomenik Sarajevo Magribija mosque, the historic monument
506 Most u Plandištu (“Rimski” most; most preko rijeke Bosne u Plandištu), prirodno-graditeljska cjelina Sarajevo Bridge in Plandište (“Roman” bridge; bridge over Bosna river in Plandište), the natural and architectural ensemble
507 Despića kuća, historijska građevina Sarajevo Despića house, the historic building
508 Isa-begova zawija, prirodno-graditeljska cjelina Sarajevo Isa-bey zawijah, the natural and architectural ensemble
509 Bijela džamija (džamija Divan katiba Hajdara), graditeljska cjelina Sarajevo Bijela (White) mosque, the architectural ensemble
510 Jevrejsko groblje u Sarajevu, grobljanska cjelina Sarajevo Jewish cemetery in Sarajevo, the burial ground ensemble
511 Kozija ćuprija, historijski spomenik Sarajevo Kozija ćuprija («Goat Bridge»), the historic monument
512 Crkvina kod sela Vrutci, ostaci predromaničke crkve i srednjevjekovno groblje, historijsko područje Sarajevo Crkvina near the village of Vrutci, the remains of a pre-romanesque church and mediaeval burial ground - the historic site
513 Hadži Sinanova (Silahdar Mustafa paše) tekija sa Sarač Alijinom džamijom i mezarjem, ambijentalna cjelina Sarajevo Hajji Sinan tekke and Sarač Alija mosque with burial ground, the landscape ensemble
514 Sarajevska Hagada, pokretno dobro u vlasništvu Bosne i Hercegovine Sarajevo Sarajevo Haggadah, property of Bosnia and Herzegovina, the movable property
515 Katedrala (Katedrana crkva Srca Isusova), historijska građevina Sarajevo Cathedral (Cathedral Church of the Heart of Jesus), the historic building
516 Stari jevrejski hram, ili Il kal grandi (Veliki hram), ili Il kal vježu (Stari hram), ili Stara sinagoga, historijska građevina Sarajevo Old Jewish synagogue, or Il kal grandi (The Large Synagogue), or Il kal vježu (The Old Synagogue), or The Old Synagogue, the historic building
517 Latinska ćuprija, historijska građevina Sarajevo Latinska bridge, the historic building
518 Rimske iskopine na Ilidži, arheološko područje Sarajevo Roman remains at Ilidža, the archaeological site
519 Tašlihan, arheološko područje Sarajevo Tašlihan, the archaeological site
520 Čekrekčijina džamija, graditeljska cjelina Sarajevo Čekrekčijina mosque, the architectural ensemble
521 Careva džamija, graditeljska cjelina Sarajevo Careva (Emperor’s) mosque, the architectural ensemble
522 Ferhadija džamija, graditeljska cjelina Sarajevo Ferhadija mosque, the architectural ensemble
523 Kompleks Svrzine kuće, stambena graditeljska cjelina Sarajevo Svrzina house ensemble, the residential architectural ensemble
524 Alipašina džamija sa haremom, graditeljska cjelina Sarajevo Ali-pasha mosque with harem, the architectural ensemble
525 Šeher ćehajina ćuprija u Sarajevu, historijski spomenik Sarajevo Šeher Ćehaja's bridge, the historic monument
526 At Mejdan, arheološko područje Sarajevo At Mejdan (Hippodrome), the archaeological site
527 Stari grad Vratnik, graditeljska cjelina Sarajevo Old Vratnik Fort, the architectural ensemble
528 Debelo brdo, praistorijsko gradinsko naselje, antički i kasnoantički odbrambeni objekat, arheološko područje Sarajevo Debelo Brdo, prehistoric defensive settlement, ancient and late ancient defence facility, the archaeological area
529 Hadžijska (Vekil Harčova) džamija u Sarajevu, graditeljska cjelina Sarajevo Hajjis’ (Hadžijska, Vekil Harč) mosque, the architectural ensemble
530 Alifakovac, grobljanska cjelina Sarajevo Alifakovac, the burial ground ensemble
531 Pravoslavna crkva sv. Save u Blažuju sa grobljem, opština Ilidža, graditeljska cjelina Sarajevo Serb Orthodox Church of St. Sava in Blažuj with burial ground, Ilidža municipality, the architectural ensemble
532 Spomen-park Vraca, graditeljska cjelina Sarajevo Vraca Memorial Park, the architectural ensemble
533 Kuća poznata kao kuća Alije Ðerzeleza, graditeljska stambena cjelina Sarajevo Alija Ðerzelez house, the architectural ensemble
534 Oficirska kasina (Dom Vojske Federacije, Dom Armije), historijski spomenik Sarajevo Officers’ Casino (Federation Army Centre, Army Centre), the historic monument
535 Saburina kuća, stambena cjelina Sarajevo Sabura house, the residential ensemble
536 Brusa bezistan (Rustem-pašin bezistan, Mali bezistan) sa dućanima, graditeljska cjelina Sarajevo Brusa bezistan (Rustem Pasha bezistan, Small bezistan) with shops, the architectural ensemble
537 Saborna crkva (crkva Presvete Bogorodice) sa pokretnim naslijeđem, historijska građevina Sarajevo Orthodox Cathedral church (church of the Holy Mother of God) with movable heritage, the historic building
538 Zgrada željezničke stanice Bistrik, historijska građevina Sarajevo Bistrik railway station, the historic monument
539 Aškenaski hram, historijski spomenik Sarajevo Ashkenazi synagogue, the historic monument
540 Sahat kula, historijski spomenik Sarajevo Clock tower, the historic monument
541 Baščaršijska (Havadže Duraka) džamija, historijska građevina Sarajevo Baščaršija (Havadža Durak) mosque, the historic building
542 Gazi Husrev-begov bezistan sa dućanima, graditeljska cjelina Sarajevo Gazi Husrev-beg bezistan with shops, the architectural ensemble
543 Gazi Husrev-begova medresa sa mjestom i ostacima Hanikaha, graditeljska cjelina Sarajevo Gazi Husrev-beg medresa with the site and remains of the Khanaqah, the architectural ensemble
544 Stara pravoslavna crkva (Crkva svetih arhanđela Mihaila i Gavrila), graditeljska cjelina Sarajevo Old orthodox church (Church of the archangels Michael and Gabriel), the architectural ensemble
545 Gradska vijećnica, historijska građevina Sarajevo City Hall, the historic building
546 Pravoslavna Mitropolija zajedno sa pokretnim naslijeđem, historijska građevina Sarajevo Orthodox Metropolitan's Palace, together with its movable heritage, the historic building
547 Gazi Husrev-begova džamija, graditeljska cjelina Sarajevo Gazi Husref-bey (Bey’s) mosque, the architectural ensemble
548 Franjevački samostan i crkva sv Ante zajedno sa pokretnom imovinom, graditeljska cjelina Sarajevo Franciscan monastery and the church of St Anthon together with its movable property, the architectural ensemble
549 Hastahana (zgrada Vakufske bolnice), graditeljska cjelina Sarajevo Hastahana (Vakuf Hospital building), the architectural ensemble
550 Staro groblje na Kovačima, grobljanska cjelina Sarajevo Old burial ground in Kovači, the cemetery ensemble