Upozorenje

Korisnik informacije dužan je prilikom upotrebe dokumentacije za vlastite potrebe navesti sve podatke o porijeklu, autoru i vlasniku dokumentacije, naziv odluke ili akta Komisije, datum donošenja, potpisnika odluke, sastav Komisije koja je odluku ili akt donijela, podatke o objavljivanju odluke ili akta. Pri navođenju podataka o korištenoj dokumentaciji mogu biti korišćena priznata i standardizirana bibliografska pravila. Korišćenje dokumentacije Komisije bez odgovarajućih navoda smatrat će se povredom autorskih prava i zloupotrebom javnih dokumenata.

PRAVILA O KORIŠTENJU DOKUMENTACIJE KOMISIJE - molimo pročitati pravila prije korištenja

No Naziv Grad / City Name Odluka - Bosanski Odluka - Hrvatski Одлука - Српски Zone Zaštite Akcija / Action
451 Nekropola sa stećcima Kalufi, historijsko područje Nevesinje Necropolis with stećak tombstones of Kalufi, the historic site
452 Careva džamija (džamija Sultan Bajazid Velije), mjesto i ostaci graditeljske cjeline Nevesinje Careva (the mosque of Sultan Bajazid Velija) mosque in Nevesinje, the site and remains of the architectural ensemble
453 Čaršijska džamija (Sinan-kadi efendijina ili Čučkova džamija), graditeljska cjelina Nevesinje Čaršija mosque (Sinan-kadi effendi or Čučkova mosque) in Nevesinje, the architectural ensemble
454 Katolička crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije, mjesto i ostaci historijske građevine Nevesinje Catholic Church of the Assumption of the Blessed Virgin Mary, the site and remains of the historic building
455 Džamija hadži Hane hanume Ljubović (Ljubovića džamija) u Odžaku, mjesto i ostaci graditeljske cjeline Nevesinje Mosque of hajji Hana hanuma Ljubović (the Ljubović mosque) in Odžak, the site and remains of architectural ensemble
456 Ovčiji brod - Most u selu Bratač Nevesinje
457 Zgrada općine (Beledija ili Mala Vijećnica) u Odžaku, historijska građevina Odžak Town Hall (Beledija or Mala vijećnica – Small Town Hall) in Odžak, the historic building
458 Stara drvena džamija u Miljevićima, mjesto i ostaci historijskog spomenika Olovo Old wooden mosque in Miljevići, the site and remains of the historic monument
459 Nekropola sa stećcima na lokalitetu 'Mramorje' u selu Moguš, historijsko područje Olovo Necropolis with stećak tombstones at Mramorje in the village of Moguš, the historic site
460 Nekropola sa stećcima na lokalitetu Navitak u selu Boganovići, historijsko područje Olovo Navitak necropolis with stećak tombstones in the village of Boganovići, the historic site
461 Nekropole sa stećcima, nišanima, obeliskom i ostacima ckve sv. Roka u Bakićima Donjim, prirodno i historijsko područje Olovo Necropolis with stećak tombstones and an obelisk (pillar, nišan tombstone) with the remains of the mediaeval church of St Rocco (the shrine of “Our Lady of Olovo”) in Bakići Donji, the historic site
462 Nekropola sa stećcima “Mramorje“ i starim nišanima u Lavšićima, historijsko područje Olovo Mramorje necropolis with stećak tombstones and old nišan tombstones in Lavšići, the historic site
463 Drvena džamija u Solunu, graditeljska cjelina Olovo Wooden mosque in Solun, the architectural ensemble
464 Crkva Majke Božje sa pokretnom imovinom, historijska građevina Olovo Church of Our Lady with movable heritage, the historic building
465 Nekropola sa stećcima „Mramor“ u Musićima, historijsko područje Olovo Mramor necropolis with stećak tombstones in Musići, the historic site
466 Most poznat kao Rimski most na rijeci Orlji kod sela Klinčići, historijski spomenik Olovo Bridge known as the Roman bridge on the river Orlja near the village of Klinčići, the historic monument
467 Tora, koja se čuva u Gradskoj biblioteci u Olovu Olovo
468 Srednjovjekovne nekropole sa stećcima i stari muslimanski nišani u naselju Drecelj Olovo
469 Župna crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije i franjevački samostan u Tolisi, zajedno sa pokretnom imovinom, graditeljska cjelina Orašje Parish church of the Assumption of the Blesed Virgin Mary and the Franciscan monastery in Tolisa, together with movable heritage, the architectural ensemble
470 Hadžišabanovića vila Pale Hadžišabanović Villa
471 Cekovića kuća, historijska građevina Pale Ceković family house, the historic building
472 Rimokatolička crkva Sv. Josipa, graditeljska cjelina Pale Roman-Catholic church of st Joseph, the architectural ensemble
473 Nekropola sa stećcima Mramorje u Buđi, historijsko područje Pale Mramorje necropolis with stećak tombstones in Buđ, the historic site
474 Pravoslavna crkva Uspenja presvete Bogorodice, historijski spomenik Pale Orthodox Church of the Dormition of the Mother of God, the historic monument
475 Nekropola sa stećcima Donje Bare, historijsko područje Posušje Donje Bare necropolis with stećak tombstones, the historic site
476 Čaršijska džamija u Prijedoru, mjesto i ostaci graditeljske cjeline Prijedor Čaršija mosque in Prijedor, the site and remains of the architectural ensemble
477 Pravoslavna crkva brvnara (crkva posvećena prenosu moštiju sv. Nikole) u Jelićki, graditeljska cjelina Prijedor Church dedicated to the translation of the relics of St Nicholas, a log-built church in the village of Jelićka, the architectural ensemble
478 Mjesto Gradske (Sultan Ahmedove) džamije sa haremom i nišanima Prijedor Site of the Central (Sultan Ahmed) mosque with harem and nišan tombstones
479 Crkva sv. Ilije u Marićki, graditeljska cjelina Prijedor St Elijah’s Church in Marićka, together with its movable property, the architectural ensemble
480 Zgrada željezničke sekcije, historijski spomenik Prijedor
481 Harem Gradske džamije Prnjavor Harem of the Town Mosque
482 Pravoslavna crkva brvnara (crkva svetih apostola Petra i Pavla) u Palačkovcima, graditeljska cjelina Prnjavor Church of the Holy Apostles SS Peter and Paul in Palačkovci, together with its movable heritage, the architectural ensemble
483 Džamija u Lizopercima sa mektebom i haremom, graditeljska cjelina Prozor Mosque in Lizoperci with maktab and harem, the architectural ensemble
484 Franjevački samostan i crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije u Šćitu, kulturni pejzaž i područje Prozor Franciscan Monastery and Church of the Assumption of the Blessed Virgin Mary in Šćit, the cultural landscape and site
485 Stara tvrđava Prozor, arheološko područje i ostaci Prozor Old Prozor fort, the archaeological site and remains
486 Spomenik na Makljenu, graditeljska cjelina Prozor Memorial at Makljen, the architectural ensemble
487 Crkva Vavedenja Bogorodice u Zavali, graditeljska cjelina Ravno Church of the Presentation of the Virgin in Zavala, the architectural ensemble
488 Crkvina u Zavali, arheološko područje Ravno Crkvina in Zavala, the archaeological site
489 Zaplanik, historijsko područje Ravno
490 Historijska građevina – Srpska pravoslavna crkva sv. Trojice u Ravnom Ravno
491 Historijsko područje – Crkva sv. Roka u selu Trebimlje Ravno
492 Most na rijeci Žepi, historijski spomenik Rogatica Bridge on Žepa river, the historic monument
493 Redžep-pašina kula u Žepi, historijska građevina Rogatica Redžep pasha tower in Žepa, the historic building
494 Nekropola sa stećcima Borak (Han-stjenički plato), selo Burati, povijesno područje Rogatica Borak (Han-stjenički plateau) necropolis with stećak tombstones in the village of Burati, the historic site
495 Most na Viševskom potoku u Dolovima, historijski spomenik Rudo Viševski Bridge in Dolovi, the historic monument
496 Musalla sa grebljem u Kamengradu, graditeljska cjelina Sanski Most Musalla in Kamengrad with burial ground, the architectural ensemble
497 Memorijalni kompleks Šušnjar, graditeljska cjelina Sanski Most Šušnjar Memorial Complex, the architectural ensemble
498 Stari grad Kamengrad, historijsko područje Sanski Most Old Kamengrad fort, the historic site
499 Most u Starom Majdanu, poznat kao Rimski most, historijski spomenik Sanski Most Bridge in Stari Majdan (known as the Roman Bridge), the historic monument
500 Zgrada II zasjedanja ZAVNOBIH-a, mjesto historijskog spomenika Sanski Most Building where the 2nd session of ZAVNOBiH was held, the site of the historic monument