Upozorenje

Korisnik informacije dužan je prilikom upotrebe dokumentacije za vlastite potrebe navesti sve podatke o porijeklu, autoru i vlasniku dokumentacije, naziv odluke ili akta Komisije, datum donošenja, potpisnika odluke, sastav Komisije koja je odluku ili akt donijela, podatke o objavljivanju odluke ili akta. Pri navođenju podataka o korištenoj dokumentaciji mogu biti korišćena priznata i standardizirana bibliografska pravila. Korišćenje dokumentacije Komisije bez odgovarajućih navoda smatrat će se povredom autorskih prava i zloupotrebom javnih dokumenata.

PRAVILA O KORIŠTENJU DOKUMENTACIJE KOMISIJE - molimo pročitati pravila prije korištenja

No Naziv Grad / City Name Odluka - Bosanski Odluka - Hrvatski Одлука - Српски Zone Zaštite Akcija / Action
1 Stećci u Banovići Selu, historijski spomenik Banovići Stećak tombstones in Banovići Selo, the historic monument
2 Banova palata Banja Luka Ban`s Palace
3 Stara željeznička stanica (Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske), historijska građevina Banja Luka Old railway station (the Museum of Modern Art of Republika Srpska), the historic building
4 Ferhad-pašina džamija (Ferhadija) u Banjoj Luci, sa Ferhad-pašinim turbetom,Turbetom Safi-kadune, Turbetom Ferhad-pašinih bajraktara, šadrvanom, džamijskih haremom, ogradnim zidovima i portalom, područje i ostaci graditeljske cjeline Banja Luka Ferhad Pasha mosque (Ferhadija) in Banja Luka, Ferhad Pasha turbe, Safi-kaduna turbe, turbe of Ferhad Pasha's bajraktars, fountain, mosque graveyard and surrounding walls and portico (site and remains of architectural ensemble)
5 Sahat kula, područje i ostaci historijske građevine Banja Luka Clock Tower (site and remains of historic building)
6 Šeranića kuća u Banjoj Luci, historijski spomenik Banja Luka Šeranić house in Banja Luka, the historic monument
7 Halil-pašino turbe i mezarje, područje i ostaci graditeljske cjeline Banja Luka Halil Pasha turbe and harem (site and remains of architectural ensemble)
8 Gazanferija (Gazanfer-begova) džamija, područje i ostaci graditeljske cjeline Banja Luka Gazanferija (Gazanfer-bey) mosque (site and remains of architectural ensemble)
9 Hadži Zulfikareva ili Tulekova džamija, mjesto i ostaci graditeljske cjeline Banja Luka Hajji Zulfikar or Tulekova mosque (site and remains of architectural ensemble)
10 Harem Hadži Osmanije (Taline) džamije, povijesno područje Banja Luka Harem of the Hadži Osmanija (Talina) mosque, the historic site
11 Behram-begova ili Behram-efendijina džamija, graditeljska cjelina Banja Luka Behram-bey or Behram-efendi mosque (architectural ensemble)
12 Harem Hadži Omerove (Dolačke) džamije, historijsko područje Banja Luka Harem of the Hadži Omer (Dolačka) mosque, the historic site
13 Arnaudija džamija, mjesto i ostaci graditeljske cjeline Banja Luka Arnaudija mosque (site and remains of architectural ensemble)
14 Umjetnička zbirka Draginje i Voje Terzić, pokretno dobro Banja Luka Art collection of Draginja and Vojo Terzić (movable property)
15 Potočka (Hadži Perviz) džamija, mjesto i ostaci graditeljske cjeline Banja Luka Potočka (Hajji Perviz) mosque, The site and remains of the architectural ensemble
16 Harem Stupničke (Hadži Salihija) džamije, historijsko područje Banja Luka Harem of the Stupnička (Hajji Salihija) mosque, the historic site
17 Harem Hadži Kurd džamije u Lijevoj Novoseliji, historijsko područje Banja Luka Harem of the Hajji Kurd mosque in Lijeva Novoselija, the historic site
18 Harem Grabske (Hadži Begzade) džamije sa česmama na Grabu, historijsko područje Banja Luka Harem of the Grabska (Hajji Begzada) mosque with česma fountain in Grab, the historic site
19 Harem Jama (Sofi Mehmed-pašine) džamije, historijsko područje Banja Luka Harem of the Jama (Sofi Mehmed-paša) mosque, the historic site
20 Džamija na Hisetima (Mehdi-begove džamije), mjesto i ostaci graditeljske cjeline Banja Luka Hiseta (Mehdibeg) mosque, the site and remains of the architectural ensemble
21 Harem Pećinske (Seferbegove) džamije, historijsko područje Banja Luka Harem of the Pećinska (Seferbeg) mosque, the historic site
22 Hadži Omerova džamija (Dolac) Banja Luka Hajji Omer(Dolac) mosque
23 Pokretno dobro - Zbirka rukopisa Ferhat-pašine biblioteke Banja Luka
24 Banje u Gornjem Šeheru Banja Luka Spa in Gornji Šeher
25 Crkva samostana Trapista «Marija Zvijezda» (Uznesenje Blažene Djevice Marije) sa pokretnom imovinom, historijska građevina Banja Luka Church of the Mariastern Trappist Monastery (Church of the Dormition of the Blessed Virgin Mary) with movable property in Banja Luka (historic monument)
26 Tvrđava Kastel, historijsko područje Banja Luka Kastel fortress, the historic site
27 Banje u mahali Ilidži u Gornjem Šeheru, graditeljska cjelina Banja Luka Baths in Ilidža mahala (residential quarter) in Gornji Šeher, the architectural spa ensemble
28 Manastir Gomionica, graditeljska cjelina Banja Luka Gomionica monastery (architectural ensemble)
29 Kapidžića kuća (rodna kuća Nasihe Kapidžić Hadžić), historijska građevina Banja Luka Kapidžić house (the birthplace of Nasiha Kapidžić-Hadžić), the historic building
30 Arhivski fondovi i zbirke Arhiva Republike Srpske, pokretno dobro Banja Luka Archive holdings and collections of the Archives of Republika Srpska (movable property)
31 Nekropola sa stećcima u zaseoku Moconje (u Gornjem Šljivnu) i Pravoslavno groblje na Stražbenici, selo Šljivno na Dobrinji, historijsko područje Banja Luka Necropolis with stećak tombstones in the hamlet of Moconje (in Gornje [Upper] Šljivno and the Orthodox cemetery in Stražbenica, village of Šljivno in Dobrinja, the historic site
32 Crkva brvnara posvećena Vaznesenju Hristovom u Kolima, graditeljska cjelina Banja Luka Timber-built church of the Ascension in Kola, the architectural ensemble
33 Obiteljska kuća Ðumišića, povijesna građevina Banja Luka Paša Ðumišić house (historic monument)
34 Kuća Zehre Bahtijarević, historijska građevina Banja Luka Zehra Bahtijarević's house, the historic building
35 Vila Emericha Pascola, historijska građevina Banja Luka Emerich Pascolo Villa, the historic building
36 Crkva brvnara posvećena svetom Nikoli u Krupi na Vrbasu, historijsko područje Banja Luka Wooden church in Krupa on the Vrbas, the historic site
37 Narodno pozorište Republike Srpske, istorijski spomenik Banja Luka National Theatre, the historic monument
38 Spomenik na Šehitlucima (Kompleks spomenika palim Krajišnicima na Šehitlucima - Banj brdu), graditeljska cjelina Banja Luka Monument at Šehitluci (the complex of the memorial to fallen Krajina soldiers at Šehitluci, Banj brdo), the architectural ensemble
39 Spomenik Petru Kočiću Banja Luka Statue of Petar Kočić
40 Sokolski dom, historijski spomenik Banja Luka Sokol Centre, the historic monument
41 Palata banskog dvora, historijska građevina Banja Luka
42 Kul mahalsko mezarje, grobljanska cjelina Banja Luka
43 Ambijentalna cjelina – Ulice Kralja Petra I Karađorđevića i Mladena Stojanovića u Banjoj Luci Banja Luka
44 Džamija u Dabrici (Džamija Sefer-age Begovića u Dabrici), graditeljska cjelina Berkovići Mosque in Dabrica (the mosque of Sefer-aga Begović in Dabrica), the architectural ensemble
45 Stari grad Koštun (Koštur) u Dabrici, historijsko područje Berkovići Old town of Koštun (Koštur) in Dabrica, the historic site
46 Prahistorijski tumuli i nekropola sa stećcima Baba u Gornjoj Bitunji, historijsko područje Berkovići Prehistoric tumuli and necropolis with stećak tombstones of Baba in Gornja Bitunja, the historic site
47 Ostaci crkve i nekropola sa stećcima Zakuk u Bitunji, arheološko područje Berkovići Remains of the church and the necropolis with stećak tombstones of Zakuk in Bitunja, the archaeological site
48 Nekropola sa stećcima na lokalitetu Pravoslavnog groblja u selu Ljubljenici, arheološko područje Berkovići Necropolis with stećak tombstones in the Orthodox cemetery in the village of Ljubljenica, the archaeological site
49 Nekropola sa stećcima na lokalitetu Lokve (Brijeg, Bunarevi) u zaseoku Zabrđe u Gornjoj Bitunji, historijsko područje Berkovići Necropolis with stećak tombstones in the locality of Lokve (Brijeg, Bunarevi), in Zabrđe hamlet in Gornja Bitunja, the historic area
50 Nekropola sa stećcima Potkuk u Bitunji, historijsko područje Berkovići Necropolis with stećak tombstones at Potkuk in Bitunja, the historic site