Upozorenje

Korisnik informacije dužan je prilikom upotrebe dokumentacije za vlastite potrebe navesti sve podatke o porijeklu, autoru i vlasniku dokumentacije, naziv odluke ili akta Komisije, datum donošenja, potpisnika odluke, sastav Komisije koja je odluku ili akt donijela, podatke o objavljivanju odluke ili akta. Pri navođenju podataka o korištenoj dokumentaciji mogu biti korišćena priznata i standardizirana bibliografska pravila. Korišćenje dokumentacije Komisije bez odgovarajućih navoda smatrat će se povredom autorskih prava i zloupotrebom javnih dokumenata.

PRAVILA O KORIŠTENJU DOKUMENTACIJE KOMISIJE - molimo pročitati pravila prije korištenja

No Naziv Grad / City Name Odluka - Bosanski Odluka - Hrvatski Одлука - Српски Izmjene odluka Zone Zaštite Akcija / Action
211 Ostaci Kasnoantičke bazilike, Vrba, arheološko područje Glamoč Late Antique Basilica of Vrba, the historic site
212 Nekropola sa stećcima u selu Kosače, historijsko područje Goražde Necropolis with stećak tombstones in the village of Kosače, the historic site
213 Neolitsko naselje Lug, arheološko područje Goražde Neolithic settlement of Lug, the archaeological site
214 Nekropola sa stećcima u Hrančićima, historijsko područje Goražde Necropolis with stećak tombstones in Hrančići, the historic site
215 Sahat-kula, historijski spomenik Gornji Vakuf - Uskoplje Clock tower, the historic monument
216 Ljubunčića (Teskeredžića) kula u Voljicama, mjesto i ostaci historijskog spomenika Gornji Vakuf - Uskoplje
217 Sahat kula, historijska građevina Gračanica Clock Tower in Gračanica, the historic building
218 Korića han, arheološko područje Gračanica Korića Han, the archaeological site
219 Stari grad Soko u Sokolu, graditeljska cjelina Gračanica Mediaeval fort of Soko in Sokol, the architectural ensemble
220 Stara džamija Soko u Sokolu, graditeljska cjelina Gračanica Old Soko mosque in Soko, the architectural ensemble
221 Kuća Mare Popović, istorijska građevina Gračanica Mara Popović house, the historic building
222 Donja džamija u selu Lukavica, zaseok Delići, historijska građevina Gračanica Donja mosque in the village of Lukavica, the historic building
223 Konak – Vijećnica, historijska građevina Gračanica Konak - Town hall, the historic building
224 Lipanjska (Hadži Džaferova, Lipa) džamija sa haremom, graditeljska cjelina Gračanica Lipanjska (Hajji Džaferova, Lipa) Mosque with harem, the architectural ensemble
225 Hram Vaznesenja Gospodnjeg sa ikonostasom, historijski spomenik Gračanica Church of the Ascension with iconostasis, the historic monument
226 Stari grad Gradačac sa Gradaščevića kulom, historijsko područje Gradačac Old fort of Gradačac with Gradaščevića tower, the historic site
227 Husejnija džamija, graditeljska cjelina Gradačac Husejnija mosque, the architectural ensemble
228 Harem Bukva (Bukvačke ili Bukvarske) džamije, grobljanska cjelina Gradačac Harem of the Bukva (Bukvačka or Bukvarska) Mosque, the sepulchral ensemble
229 Harem Hadži Reuf-begove ili Nove (Džedid) džamije, grobljanska cjelina Gradačac Harem of the Reuf-bey or New (Džedid) Mosque, the sepulchral ensemble
230 Hram Svetog proroka Ilije, historijski spomenik Gradačac St Elijah’s Church, the historic monument
231 Kuća porodice Gradaščević sa pokretnim naslijeđem, historijski spomenik Gradačac
232 Nekropole sa stećcima na lokalitetima Pokojnica (Mramorje) i Podgroblje (Luka) u selu Nevačka, historijsko područje Han Pijesak Necropolises with stećak tombstones on the sites of Pokojnica (Mramorje) and Podgroblje (Luka) in the vilage of Nevačka, the historic site
233 Nekropola sa stećcima u Kopošiću, historijsko područje Ilijaš Necropolis with stećak tombstones in Kopošići, the historic site
234 Stari grad Dubrovnik u Višnjici, arheološko područje Ilijaš Old Dubrovnik Fort in Višnjica, the archaeological site
235 Nekropola sa stećcima Srednje, historijsko područje Ilijaš Srednje necropolis with stećak tombstones, the historic site
236 Srednjovjekovni nadgrobnici – stećci u sklopu zaštićenog pejsaža Bijambare Ilijaš Mramorje, a group of 39 stećak tombstones in Donji Čevljanovići, the historic monument
237 Nekropola sa stećcima u Donjim Ivančićima, historijsko područje Ilijaš Necropolis with stećak tombstones in Donji Ivančići, the historic site
238 Ostaci srednjovjekovnog grada i nekropola sa stećcima Luka, arheološko područje Ilijaš Remains of a mediaeval fort and necropolis with stećak tombstones at Luka, Municipality Ilijaš, the archaeological site
239 Nekropole sa stećcima i nišanima na Ozrenu, historijsko područje Ilijaš
240 Katakombe u Jajcu, historijski spomenik Jajce Catacombs in Jajce, the historical monument