Upozorenje

Korisnik informacije dužan je prilikom upotrebe dokumentacije za vlastite potrebe navesti sve podatke o porijeklu, autoru i vlasniku dokumentacije, naziv odluke ili akta Komisije, datum donošenja, potpisnika odluke, sastav Komisije koja je odluku ili akt donijela, podatke o objavljivanju odluke ili akta. Pri navođenju podataka o korištenoj dokumentaciji mogu biti korišćena priznata i standardizirana bibliografska pravila. Korišćenje dokumentacije Komisije bez odgovarajućih navoda smatrat će se povredom autorskih prava i zloupotrebom javnih dokumenata.

PRAVILA O KORIŠTENJU DOKUMENTACIJE KOMISIJE - molimo pročitati pravila prije korištenja

No Naziv Grad / City Name Odluka - Bosanski Odluka - Hrvatski Одлука - Српски Izmjene odluka Zone Zaštite Akcija / Action
181 Sahat-kula, historijski spomenik Donji Vakuf Clock Tower, the historic monument
182 Kasnoantička grobnica i ostaci sakralnog objekta na lokalitetu Studena Česma, arheološko područje Donji Vakuf Late antique tomb and remains of the sacred object at Studena Česma, the archaeological site
183 Memorijalni kompleks Muzej „25. Maj“, kulturni pejzaž Drvar 25 May Museum memorial complex in Drvar, the cultural landscape
184 Musluk (Atik Ali-pašina) džamija, graditeljska cjelina Foča Musluk (Atik Ali-pasha) mosque, the architectural ensemble
185 Nekropola sa stećcima na lokalitetu Bor u Hrđavcima, historijsko područje Foča Necropolis with stećak tombstones at Bor in Hrđavci, the historic site
186 Rataje, arheološko područje Foča Rataje, the archaeological site
187 Džamija i medresa Mehmed-paše Kukavice, graditeljska cjelina Foča Mosque and medresa of Mehmed-paša Kukavica, the architectural ensemble
188 Careva džamija (Sultan Bajezida Valije II džamija), mjesto i ostaci graditeljske cjeline Foča Emperor's mosque(Sultan Bajezid Valija II Mosque), the site and remains of the architectural ensemble
189 Aladža (Hasan Nazirova) džamija, mjesto i ostaci graditeljske cjeline Foča Aladža (Hasan Nazir) mosque, the site and remains of the architectural ensemble
190 Sahat kula Mehmed-paše Kukavice, historijski spomenik Foča Clock tower of Mehmed-pasha Kukavica, the historic monument
191 Šehova džamija (Kadi Osman-efendijina džamija), mjesto i ostaci historijskog spomenika Foča Sheikh’s mosque (Kadi Osman-effendi’s mosque), the site and remains of the historic monument
192 Han Mehmed-paše Kukavice, historijski spomenik Foča Mehmed-pasha Kukavica han, the historic monument
193 Čaršija, historijsko područje Foča Čaršija, the historic site
194 Crkva Šklopotnica (crkva sv. Nikole) u Čelebićima, prirodno-graditeljska cjelina Foča Šklopotnica Church (St. Nicola’s Church), Čelebići, the natural and architectural ensemble
195 Crkva sv. Nikole sa pokretnom imovinom, graditeljska cjelina Foča Church of St. Nicholas with movable properties, the architectural ensemble
196 Nekropola sa stećcima i četiri kasnoantička nadgrobnika na lokalitetu Mramor (Crkvina) u Vrbici, historijsko područje Foča Necropolis with stećak tombstones and four late Antique tombstones at Mramor (Crkvina) in Vrbica, the historic site
197 Željezni most princa Karla, historijski spomenik Foča Prince Karl Iron Bridge, the historic monument
198 Nekropola sa stećcima i nišanima Borjanice-Marevska kosa u Malom Marevu, historijsko područje Foča Necropolis with stećak tombstones and nišan gravestones at Borjanice-Marevska kosa in Malo Marevo, the historic site
199 Nekropola sa stećcima i nišanima na lokalitetu Crljanke u Putojevićima, historijsko područje Foča
200 Muzejska zbirka i bibliotečki fond franjevačkog samostana Duha svetoga, pokretno dobro Fojnica Museum collection and Library holdings of the Franciscan monastery of the Holy Ghost, the movable property
201 Musafirhana (Salihagića kuća), historijski spomenik Fojnica Musafirhana (Salihagić house), the historic monument
202 Crkva svetoga Duha i Franjevački samostan, prirodno graditeljska cjelina Fojnica Church of the Holy Spirit and Franciscan Monastery, the natural and architectural ensemble
203 Nakšibendijska tekija u Živčićima sa pokretnim naslijeđem, graditeljska cjelina Fojnica Naqshbandiyyah tekke in Živčići with movable heritage, the architectural ensemble
204 Stari grad Kozograd, arheološko područje Fojnica
205 Graditeljska cjelina - Tekija na Oglavku Fojnica
206 Stari grad Ključ i Ključka džamija (Džamija Ajnebeg deda, Džamija ključkih kapetana ili Starica) sa haremom u Ključu, historijsko područje Gacko Old Ključ fort and the Ključ mosque (mosque of Ajnebeg dede, mosque of the Ključ captains or Starica) with harem in Ključ, the historic site
207 Crkva sv. Nikole u Srđevićima, graditeljska cjelina Gacko Church of St Nicholas in Srđevići, the architectural ensemble
208 Džamija u Kazancima (džamija Osman-paše Kazanca), mjesto i ostaci graditeljske cjeline Gacko Mosque in Kazanci (mosque of the Osman-pasha Kazanac), the site and remains of the architectural ensemble
209 Džamija u Pridvorici, mjesto i ostaci historijskog spomenika Gacko Mosque in Pridvorica, the site and remains of the historic monument
210 Stari grad Glamoč, graditeljska cjelina Glamoč Old Glamoč fort, the architectural ensemble