Upozorenje

Korisnik informacije dužan je prilikom upotrebe dokumentacije za vlastite potrebe navesti sve podatke o porijeklu, autoru i vlasniku dokumentacije, naziv odluke ili akta Komisije, datum donošenja, potpisnika odluke, sastav Komisije koja je odluku ili akt donijela, podatke o objavljivanju odluke ili akta. Pri navođenju podataka o korištenoj dokumentaciji mogu biti korišćena priznata i standardizirana bibliografska pravila. Korišćenje dokumentacije Komisije bez odgovarajućih navoda smatrat će se povredom autorskih prava i zloupotrebom javnih dokumenata.

PRAVILA O KORIŠTENJU DOKUMENTACIJE KOMISIJE - molimo pročitati pravila prije korištenja

No Naziv Grad / City Name Odluka - Bosanski Odluka - Hrvatski Одлука - Српски Izmjene odluka Zone Zaštite Akcija / Action
121 Kasnoantička bazilika na Crkvini, arheološko područje Breza Late antique basilica at Crkvina, the archaeological site
122 Nekropola sa stećcima na lokalitetu Brdo u zaseoku Lopate, historijsko područje Breza
123 Nekropole sa stećcima u Hočevlјu, historijsko područje Breza
124 Nekropola sa stećcima na lokalitetu Kaursko groblјe, Koritnik, historijsko područje Breza
125 Nekropola sa stećcima na lokalitetu Hrasno, Slivno, historijsko područje Breza
126 Historijski spomenik – Džamija u Podgori Breza
127 Pod, prahistorijsko gradinsko naselje, arheološko područje Bugojno Pod, a prehistoric hillfort settlement, the archaeological site
128 Crkvina (Grudine) u Čipuljiću, arheološko područje Bugojno Crkvina (Grudine) in Čipuljić, the archaeological site
129 Stari grad Vesela straža, historijsko područje Bugojno Old fort of Vesela straža, the historic site
130 Rustempašića kula u Odžaku, historijska građevina Bugojno Rustempašić tower in Odžak, the historic building
131 Sulejmanpašića kula u Odžaku, mjesto i ostaci historijske građevine Bugojno Sulejmanpašić tower in Odžak, the site and remains of the historic building
132 Turbe Malkoča i Skenderpašića u Kopčiću, grobljanska cjelina Bugojno Malkoč and Skenderpašić Turbe in Kopčić, the sepulchral ensembl
133 Stari grad Bužim, graditeljska cjelina Bužim Old fort of Bužim, the architectural ensemble
134 Stara drvena džamija u Bužimu, graditeljska cjelina Bužim Old wooden mosque in Bužim, the architectural ensemble
135 Stara džamija u Lubardi, historijska građevina Bužim Old mosque in Lubarda, the historic building
136 Stari grad Bijela Stijena, graditeljska cjelina Cazin Old fortress Bijela Stijena (White Rock), the architectural ensemble
137 Stari grad Cazin sa džamijom, graditeljska cjelina Cazin Fortress in Cazin with mosque, architectural ensemble
138 Kajtazovića nišani, Donja Lučka, grobljanska cjelina Cazin Kajtezović nišan tombstones, Donja Lučka, the burial ensemble
139 Kuća Nurije Pozderca (Kuća porodice Pozderac), historijska građevina Cazin Nurija Pozderac's house (the Pozderac family house), the historic building
140 Kuća Ibre Alagića, historijska građevina Cazin Ibro Alagić's house, the historic building
141 Kula Radetina sa prirodnim naslijeđem, pirodno graditeljska cjelina Cazin Radetina tower with natural heritage, the natural and architectural ensemble
142 Stari grad Ostrožac, graditeljska cjelina Cazin Ostrožac Castle, the architectural ensemble
143 Sinan-begova džamija (Džamija Sinan-bega Boljanića), mjesto i ostaci graditeljske cjeline Čajniče Sinan-beg mosque (Sinan-beg Boljanić mosque), the site and remains of the architectural ensemble
144 Staro vojničko groblje na području Hrtar u Milatkovićima, historijsko područje Čajniče Old military burial ground at Hrtar in Milatkovići, the historic site
145 Nekropola sa stećcima na lokalitetu Mramorje u naselju Hrid u Međurječju, historijsko područje Čajniče Necropolis with stećak tombstones in the locality of Mramorje, Hrid settlement in Međurječje, the historic area
146 Crkva Vaznesenja Hristovog i crkva Uspenja Bogorodičinog, graditeljska cjelina Čajniče Churches of the Ascension of Christ and the Dormition of the Virgin, the architectural ensemble
147 Mir-Muhamedova (Mehmed i Mustajbegova) džamija, mjesto i ostaci graditeljske cjeline Čajniče Mir Muhamed mosque (Mehmed and Mustajbey mosque), the site and remains of the architectural ensemble
148 Džamija u Međurječju sa haremom (Maldovan-pašina džamija), mjesto i ostaci graditeljske cjeline Čajniče Mosque in Međurječje with harem (the Maldovan pasha mosque), the site and remains of the architectural ensemble
149 Nekropola sa stećcima na lokalitetu Omeđak u naselju Sudići, historijsko područje Čajniče Necropolis with stećak tombstones at Omeđak in the village of Sudići, the historic site
150 Sedam grobnica i stari nišani na lokalitetu Dobro selo u naselju Sudići, historijsko područje Čajniče Seven graves and the old nišan tombstones at Dobro selo in the village of Sudići, the historic site