Upozorenje

Korisnik informacije dužan je prilikom upotrebe dokumentacije za vlastite potrebe navesti sve podatke o porijeklu, autoru i vlasniku dokumentacije, naziv odluke ili akta Komisije, datum donošenja, potpisnika odluke, sastav Komisije koja je odluku ili akt donijela, podatke o objavljivanju odluke ili akta. Pri navođenju podataka o korištenoj dokumentaciji mogu biti korišćena priznata i standardizirana bibliografska pravila. Korišćenje dokumentacije Komisije bez odgovarajućih navoda smatrat će se povredom autorskih prava i zloupotrebom javnih dokumenata.

PRAVILA O KORIŠTENJU DOKUMENTACIJE KOMISIJE - molimo pročitati pravila prije korištenja

No Naziv Grad / City Name Odluka - Bosanski Odluka - Hrvatski Одлука - Српски Izmjene odluka Zone Zaštite Akcija / Action
61 Zgrada Krajinaputeva, historijski spomenik Bihać Building of Krajinaroads, the historic monument
62 Zbirka umjetničkih djela Jovana Bijelića u Muzeju Unsko-Sanskog kantona u Bihaću, pokretno dobro Bihać Collection of works of art by Jovan Bijelić, the movable property
63 Zbirka umjetničkih djela Dževada Hoze u Muzeju Unsko-Sanskog kantona u Bihaću, pokretno dobro Bihać Collection of works of art by Dževad Hozo, the movable property
64 Hidroelektrane (Mala HE „Bihać“, ili HE Jarak ili HE Kanal Una) na Jarku, industrijska graditeljska cjelina Bihać Hydro power plant on the Jarak, the industrial architectural ensemble
65 Konak, mjesto i ostaci historijske građevine Bihać Konak, the site and remains of the historic building
66 Spomen park žrtava fašističkog terora Garavice, kulturni pejzaž Bihać Garavica memorial park of the victims of fascist terror, the architectural ensemble
67 Ostrovica - Ostrovački grad, povijesno područje Bihać Ostrovica – Ostrovački fort, the historic site
68 Jevrejsko groblje, historijsko područje Bihać Jewish cemetery, the historic site
69 Umjetnička zbirka Damirke i Envera Mulabdića, pokretno dobro Bihać
70 Kameni reljef sa grbom grada Bihaća, pokretno dobro Bihać
71 Kameni reljef sa figurom muškarca, pokretno dobro Bihać
72 Atik (Stara džamija ili Sultan Sulejmanova) džamije sa haremom i turbetom, mjesto i ostaci graditeljske cjeline Bijeljina Atik mosque (Old mosque, Sultan Sulayman’s mosque), harem and turbe, the site and remains of the architectural ensemble
73 Crkva svete Trojice u Tavnoj (Crkva manastira Tavna), historijski spomenik Bijeljina Church of the Holy Trinity in Tavna (the Tavna monastery church), the historic monument
74 Novo Selo (Franz Josefsfeld), graditeljska cjelina Bijeljina
75 Crkva Prečistoga Srca Marijina i župni ured, graditeljska cjelina Bijeljina
76 Manastir Vavedenja Bogorodice u Dobrićevu, graditeljska cjelina Bileća Monastery of the Presentation of the Virgin in Dobrićevo, the architectural ensemble
77 Pravoslavna crkva Svetog arhanđela Mihaila u Trnovom Dolu, graditeljska cjelina Bileća Orthodox church of the Archangel Michael in Trnov Do, the architectural ensemble
78 Careva džamija (Gradska ili Obradovića džamija), historijska građevina Bileća Careva (Imperial) mosque (Central or Obradović mosque), the historic building
79 Crkva sv. Save, historijska građevina Bileća Church of the Saint Sava, the historic building
80 Džamija Hasan-paše Predojevića u Polju, Grabovica, historijska građevina Bileća Hasan pasha Predojević Mosque in Polje, Grabovica, the historic building
81 Avdića džamija u Plani, mjesto i ostaci historijskog spomenika Bileća Avdić Mosque in Plana, the site and remains of the historic monument
82 Prahistorijski tumulus i nekropola sa stećcima Grebnice – Bunčići u selu Radmilovića Dubrava, povijesno područje Bileća Prehistoric tumulus and Grebnice necropolis with stećak tombstones at Bunčići in the village of Radmilovića Dubrava, the historic site
83 Park narodnih heroja sa kosturnicom Bileća Park of the national heroes with the ossuary
84 Ćumurijina kula sa dvorima u Kutima, stambena graditeljska cjelina Bileća
85 Harem Gradske džamije Bosanska Dubica / Kozarska Dubica Harem of the Town Mosque
86 Turbe Šejh-Gaibije i harem Tekijske džamije u (Bosanskoj) Gradiški, graditeljska cjelina Bosanska Gradiška / Gradiška Turbe of Shaikh Gaibija and harem of the Tekke Mosque, the architectural ensemble
87 Medresa (Derviš Hanume medresa), historijska građevina Bosanska Gradiška / Gradiška Medresa (Derviš Hanume medresa), the historic building
88 Crkva brvnara posvećena sv. Nikoli u Romanovcima, graditeljska cjelina Bosanska Gradiška / Gradiška Log-built church dedicated to St Nicholas in Romanovci, the architectural ensemble
89 Prahistorijsko naselje Donja Dolina u selu Donja Dolina, arheološko područje Bosanska Gradiška / Gradiška Prehistoric settlement Donja Dolina, the archaeological site
90 Harem Musala, grobljanska cjelina Bosanska Gradiška / Gradiška Musala harem, the sepulchral ensemble