Upozorenje

Korisnik informacije dužan je prilikom upotrebe dokumentacije za vlastite potrebe navesti sve podatke o porijeklu, autoru i vlasniku dokumentacije, naziv odluke ili akta Komisije, datum donošenja, potpisnika odluke, sastav Komisije koja je odluku ili akt donijela, podatke o objavljivanju odluke ili akta. Pri navođenju podataka o korištenoj dokumentaciji mogu biti korišćena priznata i standardizirana bibliografska pravila. Korišćenje dokumentacije Komisije bez odgovarajućih navoda smatrat će se povredom autorskih prava i zloupotrebom javnih dokumenata.

PRAVILA O KORIŠTENJU DOKUMENTACIJE KOMISIJE - molimo pročitati pravila prije korištenja

No Naziv Grad / City Name Odluka - Bosanski Odluka - Hrvatski Одлука - Српски Izmjene odluka Zone Zaštite Akcija / Action
811 Drvena džamija u selu Priluk, prirodno graditeljska cjelina Živinice Wooden mosque in the village of Priluk, the natural and architectural ensemble
812 Musa-pašina džamija u Novoj Kasabi/Dušanovu, područje i ostaci graditeljske cjeline Milići Musa pašina Mosque in Nova Kasaba/Dušanovo, the site and remains of the architectural ensemble
813 Manastir Ozren sa freskama, graditeljska cjelina Bosansko Petrovo Selo/Petrovo Ozren monastery with frescoes, the architectural ensemble
814 Stari grad Srebrenik, historijsko područje Srebrenik Old Srebrenik Fort, the historic site
815 Praistorijska gradina na lokalitetu Grabovik – Zaketuša iznad sela Straža, arheološko područje Srebrenik Prehistoric hillfort on Grabovik-Zaketuša above the village of Straža, the archaeological site
816 Praistorijsko gradinsko naselje na lokalitetu Gradina ispod Kuga, naselje Bjelave, arheološko područje Srebrenik Prehistoric hillfort on Gradina under Kuge, village of Bjelave, the archaeological site
817 Stara džamija sa haremom u Špionici, graditeljska cjelina Srebrenik Old mosque with harem in Špionica, the architectural ensemble
818 Džamija u Ćojluku, graditeljska cjelina Srebrenik Mosque in Ćojluk, the architectural ensemble
819 Konak Suljagića sa pratećim objektima u Donjoj Špionici, graditeljska cjelina Srebrenik Suljagić Konak with outbuildings in Donja Špionica, the historic building
820 Nekropola sa stećcima Dugo polje na Blidinju, historijsko područje Jablanica Necropolis with stećak tombstones of Dugo polje on Blidinje, the historic site
821 Nekropola sa stećcima Risovac, historijsko područje Jablanica Risovac necropolis with stećak tombstones, the historic site
822 Nekropola sa stećcima Ponor, historijsko područje Jablanica Ponor necropolis with stećak tombstones, the historic site
823 Memorijalni kompleks Bitka za ranjenike na Neretvi, istorijsko područje Jablanica Memorial complex Battle for the wounded on the Neretva River, the historic area
824 Prahistorijski tumulusi, nekropole sa stećcima i nišanima u selu Sovići, grobljanska cjelina Jablanica Prehistoric tumuli, necropolises with stećak and nišan tombstones in the village of Sovići, sepulchral ensemble
825 Hram svetog proroka Ilije sa pokretnom imovinom u Puračiću, historijska građevina Lukavac Church of St Elijah in Puracic, the historic building
826 Vila Solvay, historijska građevina Lukavac
827 Crkva Sv. Ante Padovanskog sa župnom kućom, graditeljska cjelina Lukavac
828 Čamdžića kuća u Puračiću Lukavac
829 Zmajevac, historijsko područje Čelinac Zmajevac, the historic site
830 Stara džamija u selu Šenkovići, historijska građevina Novi Travnik Old mosque in the village of Šenkovići, the historic building
831 Nekropola sa stećcima Maculje, povijesno područje Novi Travnik Maculje necropolis with stećak tombstones, the historic site
832 Nekropola sa stećcima Bistro, povijesno područje Novi Travnik Necropolis with stećak tombstones at Bistro, the historic site
833 Nekropola sa stećcima Opara, povijesno područje Novi Travnik Opara necropolis with stećak tombstones, the historic site
834 Nekropola Kaurlaš u Zagrlju, historijsko područje Novi Travnik Kaurlaš necropolis at Zagrlje, the historic site
835 Nekropola Sebešić sa stećcima, antropomorfnim nadgrobnicima koji podsjećaju na križ i tumulusom, povijesno područje Novi Travnik Necropolis Sebešić with stećak tombstones, anthropomorphic tombstones reminiscent of the cross and tumulus, the historic site
836 Nekropola kod sela Orašac, historijsko područje Novi Travnik Necropolis near the village of Orasac, the historic site
837 Grob sa stećkom u selu Bistro, povijesni spomenik Novi Travnik Grave with stećak tombstone in the village of Bistro, the historic monument
838 Nekropola žrtvama fašizma, kulturni pejzaž Novi Travnik Necropolis of the victims of fascism, the cultural landscape
839 Stari grad Samobor, graditeljska cjelina Goražde/Novo Goražde Old Samobor fort, the architectural ensemble
840 Turbeta Sijerčića sa grobljem, grobljanska cjelina Goražde/Novo Goražde Sijerčić Turbes with grave, the burial ensemble