Upozorenje

Korisnik informacije dužan je prilikom upotrebe dokumentacije za vlastite potrebe navesti sve podatke o porijeklu, autoru i vlasniku dokumentacije, naziv odluke ili akta Komisije, datum donošenja, potpisnika odluke, sastav Komisije koja je odluku ili akt donijela, podatke o objavljivanju odluke ili akta. Pri navođenju podataka o korištenoj dokumentaciji mogu biti korišćena priznata i standardizirana bibliografska pravila. Korišćenje dokumentacije Komisije bez odgovarajućih navoda smatrat će se povredom autorskih prava i zloupotrebom javnih dokumenata.

PRAVILA O KORIŠTENJU DOKUMENTACIJE KOMISIJE - molimo pročitati pravila prije korištenja

No Naziv Grad / City Name Odluka - Bosanski Odluka - Hrvatski Одлука - Српски Zone Zaštite Akcija / Action
781 Stara džamija Barake sa haremom u Grahovu, graditeljska cjelina Velika Kladuša Old Barake Mosque with harem in Grahovo, the architectural ensemble
782 Harem džamije Trnovi, Polje, historijsko područje Velika Kladuša Harem of the Trnovi mosque, Polje, the historic site
783 Mile, arheološko područje - Krunidbena i grobna crkva bosanskih kraljeva, Arnautovići Visoko Mile, the archaeological site – the coronation and sepulchral church of the Bosnian kings, Arnautovići
784 Tabačka (Tabačica) džamija u Visokom, graditeljska cjelina Visoko Tabačka (Tabaćica) mosque in Visoko, the architectural ensemble
785 Stari grad Visoki, historijsko područje Visoko Old Visoki fort, the historic site
786 Crkva sv. Prokopija, graditeljska cjelina Visoko Church of St Procopius, the architectural ensemble
787 Praistorijsko naselje na lokalitetu Okolište u naseljima Okolište i Radinovići, arheološko područje Visoko Prehistoric settlement in Okolište in the villages of Okolište and Radinovići, the archaeological site
788 Samostan Sv. Bonaventure sa pokretnim naslijeđem, graditeljska cjelina Visoko St Bonaventure Monastery with movable heritage, the architectural ensemble
789 Most Mehmed-paše Sokolovića, historijski spomenik Višegrad Mehmed paša Sokolovic Bridge, the historical monument
790 Prahistorijski tumulus i nekropola sa stećcima na lokalitetu Mramorje u zaseoku Raonići, Kaoštice, historijsko područje Višegrad Prehistoric tumulus and necropolis with stećak tombstones at Mramorje in the hamlet of Raonići, Kaoštice, the historic site
791 Historijsko područje – nekropola sa stećcima na lokalitetu Grebnice u naselju Drinsko, Općina Višegrad Višegrad
792 Manastir Vozuća u Vozući, graditeljska cjelina Zavidovići Vozuća Monastery in Vozuća, the architectural ensemble
793 Stara džamija u selu Rujnica, graditeljska cjelina Zavidovići Old mosque in the village of Rujnica, the architectural ensemble
794 Historijska građevina – Vila/Upravna zgrada Krivaja d.o.o. u stečaju Zavidovići
795 Zgrada nekadašnje Sinagoge, historijski spomenik Zenica Former Synagogue, the historic monument
796 Ploča velikog sudije Gradeše, vlasništvo Muzeja grada Zenice, pokretno dobro Zenica Plaque of Grand Judge Gradeša, the property of the Museum of Zenica Town, the movable property
797 Stari grad Vranduk, graditeljska cjelina Zenica Old Vranduk Fort, the architectural complex
798 Crkva Rođenja Presvete Bogorodice, historijska građevina Zenica Church of the Nativity of the Virgin, the historic building
799 Crkva svetog Ilije sa župnim uredom, graditeljska cjelina Zenica Church of St. Elijah with parish office, the architectural ensemble
800 Sultan-Ahmedova džamija i medresa, graditeljska cjelina Zenica Sultan Ahmed mosque and medresa, the architectural ensemble
801 Sejmenska džamija, mjesto i ostaci graditeljske cjeline Zenica Sejmen mosque, the site and remains of the architectural ensemble
802 Stara džamija sa haremom u Orahovici, graditeljska cjelina Zenica Old mosque with harem in Orahovica, the architectural ensemble
803 Graditeljska cjelina nekadašnje Fabrike Papira („Papirne“) Zenica Paper factory “Papirna,” the architectural ensemble
804 Stari grad Zvornik, graditeljska cjelina Zvornik Old Zvornik Fort, the architectural ensemble
805 Hadžibegova kuća (kuća Ljubović Hasanbega), stambena graditeljska cjelina Zvornik Hadžibegova house (the house of Ljubović Hasanbey), the residential architectural ensemble
806 Nekropola sa stećcima na lokalitetu Jasik u Gračanici, historijsko područje Živinice Necropolis with stećak tombstones at the site of Jasik in Gračanica, the historic site
807 Drvena džamija u selu Priluk, prirodno graditeljska cjelina Živinice Wooden mosque in the village of Priluk, the natural and architectural ensemble
808 Musa-pašina džamija u Novoj Kasabi/Dušanovu, područje i ostaci graditeljske cjeline Milići Musa pašina Mosque in Nova Kasaba/Dušanovo, the site and remains of the architectural ensemble
809 Manastir Ozren sa freskama, graditeljska cjelina Bosansko Petrovo Selo/Petrovo Ozren monastery with frescoes, the architectural ensemble
810 Stari grad Srebrenik, historijsko područje Srebrenik Old Srebrenik Fort, the historic site