Upozorenje

Korisnik informacije dužan je prilikom upotrebe dokumentacije za vlastite potrebe navesti sve podatke o porijeklu, autoru i vlasniku dokumentacije, naziv odluke ili akta Komisije, datum donošenja, potpisnika odluke, sastav Komisije koja je odluku ili akt donijela, podatke o objavljivanju odluke ili akta. Pri navođenju podataka o korištenoj dokumentaciji mogu biti korišćena priznata i standardizirana bibliografska pravila. Korišćenje dokumentacije Komisije bez odgovarajućih navoda smatrat će se povredom autorskih prava i zloupotrebom javnih dokumenata.

PRAVILA O KORIŠTENJU DOKUMENTACIJE KOMISIJE - molimo pročitati pravila prije korištenja

No Naziv Grad / City Name Odluka - Bosanski Odluka - Hrvatski Одлука - Српски Zone Zaštite Akcija / Action
1 Stećci u Banovići Selu, historijski spomenik Banovići Stećak tombstones in Banovići Selo, the historic monument
2 Banova palata Banja Luka Ban`s Palace
3 Stara željeznička stanica (Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske), historijska građevina Banja Luka Old railway station (the Museum of Modern Art of Republika Srpska), the historic building
4 Ferhad-pašina džamija (Ferhadija) u Banjoj Luci, sa Ferhad-pašinim turbetom,Turbetom Safi-kadune, Turbetom Ferhad-pašinih bajraktara, šadrvanom, džamijskih haremom, ogradnim zidovima i portalom, područje i ostaci graditeljske cjeline Banja Luka Ferhad Pasha mosque (Ferhadija) in Banja Luka, Ferhad Pasha turbe, Safi-kaduna turbe, turbe of Ferhad Pasha's bajraktars, fountain, mosque graveyard and surrounding walls and portico (site and remains of architectural ensemble)
5 Sahat kula, područje i ostaci historijske građevine Banja Luka Clock Tower (site and remains of historic building)
6 Šeranića kuća u Banjoj Luci, historijski spomenik Banja Luka Šeranić house in Banja Luka, the historic monument
7 Halil-pašino turbe i mezarje, područje i ostaci graditeljske cjeline Banja Luka Halil Pasha turbe and harem (site and remains of architectural ensemble)
8 Gazanferija (Gazanfer-begova) džamija, područje i ostaci graditeljske cjeline Banja Luka Gazanferija (Gazanfer-bey) mosque (site and remains of architectural ensemble)
9 Hadži Zulfikareva ili Tulekova džamija, mjesto i ostaci graditeljske cjeline Banja Luka Hajji Zulfikar or Tulekova mosque (site and remains of architectural ensemble)
10 Harem Hadži Osmanije (Taline) džamije, povijesno područje Banja Luka Harem of the Hadži Osmanija (Talina) mosque, the historic site
11 Behram-begova ili Behram-efendijina džamija, graditeljska cjelina Banja Luka Behram-bey or Behram-efendi mosque (architectural ensemble)
12 Harem Hadži Omerove (Dolačke) džamije, historijsko područje Banja Luka Harem of the Hadži Omer (Dolačka) mosque, the historic site
13 Arnaudija džamija, mjesto i ostaci graditeljske cjeline Banja Luka Arnaudija mosque (site and remains of architectural ensemble)
14 Umjetnička zbirka Draginje i Voje Terzić, pokretno dobro Banja Luka Art collection of Draginja and Vojo Terzić (movable property)
15 Potočka (Hadži Perviz) džamija, mjesto i ostaci graditeljske cjeline Banja Luka Potočka (Hajji Perviz) mosque, The site and remains of the architectural ensemble
16 Harem Stupničke (Hadži Salihija) džamije, historijsko područje Banja Luka Harem of the Stupnička (Hajji Salihija) mosque, the historic site
17 Harem Hadži Kurd džamije u Lijevoj Novoseliji, historijsko područje Banja Luka Harem of the Hajji Kurd mosque in Lijeva Novoselija, the historic site
18 Harem Grabske (Hadži Begzade) džamije sa česmama na Grabu, historijsko područje Banja Luka Harem of the Grabska (Hajji Begzada) mosque with česma fountain in Grab, the historic site
19 Harem Jama (Sofi Mehmed-pašine) džamije, historijsko područje Banja Luka Harem of the Jama (Sofi Mehmed-paša) mosque, the historic site
20 Džamija na Hisetima (Mehdi-begove džamije), mjesto i ostaci graditeljske cjeline Banja Luka Hiseta (Mehdibeg) mosque, the site and remains of the architectural ensemble
21 Harem Pećinske (Seferbegove) džamije, historijsko područje Banja Luka Harem of the Pećinska (Seferbeg) mosque, the historic site
22 Hadži Omerova džamija (Dolac) Banja Luka Hajji Omer(Dolac) mosque
23 Pokretno dobro - Zbirka rukopisa Ferhat-pašine biblioteke Banja Luka
24 Banje u Gornjem Šeheru Banja Luka Spa in Gornji Šeher
25 Crkva samostana Trapista «Marija Zvijezda» (Uznesenje Blažene Djevice Marije) sa pokretnom imovinom, historijska građevina Banja Luka Church of the Mariastern Trappist Monastery (Church of the Dormition of the Blessed Virgin Mary) with movable property in Banja Luka (historic monument)
26 Tvrđava Kastel, historijsko područje Banja Luka Kastel fortress, the historic site
27 Banje u mahali Ilidži u Gornjem Šeheru, graditeljska cjelina Banja Luka Baths in Ilidža mahala (residential quarter) in Gornji Šeher, the architectural spa ensemble
28 Manastir Gomionica, graditeljska cjelina Banja Luka Gomionica monastery (architectural ensemble)
29 Kapidžića kuća (rodna kuća Nasihe Kapidžić Hadžić), historijska građevina Banja Luka Kapidžić house (the birthplace of Nasiha Kapidžić-Hadžić), the historic building
30 Arhivski fondovi i zbirke Arhiva Republike Srpske, pokretno dobro Banja Luka Archive holdings and collections of the Archives of Republika Srpska (movable property)