Upozorenje

Korisnik informacije dužan je prilikom upotrebe dokumentacije za vlastite potrebe navesti sve podatke o porijeklu, autoru i vlasniku dokumentacije, naziv odluke ili akta Komisije, datum donošenja, potpisnika odluke, sastav Komisije koja je odluku ili akt donijela, podatke o objavljivanju odluke ili akta. Pri navođenju podataka o korištenoj dokumentaciji mogu biti korišćena priznata i standardizirana bibliografska pravila. Korišćenje dokumentacije Komisije bez odgovarajućih navoda smatrat će se povredom autorskih prava i zloupotrebom javnih dokumenata.

PRAVILA O KORIŠTENJU DOKUMENTACIJE KOMISIJE - molimo pročitati pravila prije korištenja

No Naziv Grad / City Name Odluka - Bosanski Odluka - Hrvatski Одлука - Српски Zone Zaštite Akcija / Action
1 Batalova grobnica u Turbetu kod Travnika, arheološko područje Travnik Batal's grave in Turbe near Travnik, the archaeological site
2 Crkva sv. Mihovila u Ovčarevu, historijska građevina Travnik Church of St Mihovil (St Michael) in Ovčarevo, the historic building
3 Crkva Uspenja presvete Bogorodice sa pokretnom imovinom, graditeljska cjelina Travnik Church of Assumption of Holy Virgin with the movable property, the architectural ensemble
4 Džamija u Gornjoj Čaršiji (džamija Mehmed-paše Kukavice, Hadži-Alibegova džamija) i Sahat kula, graditeljska cjelina Travnik Mosque in Gornja Čaršija (The mosque of Mehmed-paša Kukavica, Hajji-Alibey mosque) and Clock tower, the architectural ensemble
5 Grobljanska cjelina – Jevrejsko groblje u Travniku Travnik
6 Jeni (Hasan-agina) džamija, graditeljska cjelina Travnik Jeni (Hasan-aga) mosque, the architectural ensemble
7 Kulturni pejzaž na Plavoj vodi u Travniku Travnik Cultural landscape at Plava voda
8 Muzička škola, povijesna građevina Travnik Music school, the historic building
9 Nebo, Han Bila, arheološko područje (neolitsko naselje) Travnik Neolithic settlement of Nebo, Han Bila, the archaeological site
10 Ostaci rimskog naselja, kasnoantičke bazilike i grobnice na Crkvini u Varošluku, Turbe, arheološko područje Travnik Remains of the Roman settlement, late antique basilica and the grave at Crkvina in Varošluk, Turbe, the archaeological site
11 Sahat kula na Musali, historijski spomenik Travnik Clock Tower on Musala, the historic monument
12 Šarena (Sulejmanija) džamija, graditeljska cjelina Travnik Šarena (Sulejmanija) mosque, the architectural ensemble
13 Stari grad u Travniku, graditeljska cjelina Travnik Old Travnik fortress, the architectural ensemble
14 Turbeta pod lipom ili turbe Abdulah-paše, Dželal-paše i Perišan Mustafa-paše sa česmom, graditeljska cjelina Travnik Turbe pod lipom or turbe of the Abdulah-pasha, Dželal-pasha and Perišan Mustafa-pasha with drinking fountain, the architectural ensemble
15 Zgrada nekadašnjeg Samostana i škole časnih sestara milosrdnica, povijesna građevina Travnik Building of the former convent and school of the Sisters of Mercy, the historic building
16 Zgrada Oficirskog doma, povijesna građevina Travnik House of Officers, the historic building