Upozorenje

Korisnik informacije dužan je prilikom upotrebe dokumentacije za vlastite potrebe navesti sve podatke o porijeklu, autoru i vlasniku dokumentacije, naziv odluke ili akta Komisije, datum donošenja, potpisnika odluke, sastav Komisije koja je odluku ili akt donijela, podatke o objavljivanju odluke ili akta. Pri navođenju podataka o korištenoj dokumentaciji mogu biti korišćena priznata i standardizirana bibliografska pravila. Korišćenje dokumentacije Komisije bez odgovarajućih navoda smatrat će se povredom autorskih prava i zloupotrebom javnih dokumenata.

PRAVILA O KORIŠTENJU DOKUMENTACIJE KOMISIJE - molimo pročitati pravila prije korištenja

No Naziv Grad / City Name Odluka - Bosanski Odluka - Hrvatski Одлука - Српски Zone Zaštite Akcija / Action
1 Čaršijska džamija (Džudža Džaferova džamija) sa haremom, graditeljska cjelina Tomislavgrad Čaršija mosque (Džudža Džafer mosque) with harem, the architectural ensemble
2 Graditeljska cjelina franjevačkog samostana i crkve sv. Nikole Tavelića u Tomislavgradu Tomislavgrad
3 Nekropole sa stećcima na lokalitetima Lipa I, II i III u Lipi, historijsko područje Tomislavgrad Necropolis with stećak tombstones at Lipa I, II and III in Lipa, the historic site
4 Praistorijsko naselje i srednjovjekovna nekropola sa stećcima Barzonja, arheološko područje Tomislavgrad Prehistoric settlement and mediaeval necropolis with stećak tombstones of Barzonja, the archaeological site