Upozorenje

Korisnik informacije dužan je prilikom upotrebe dokumentacije za vlastite potrebe navesti sve podatke o porijeklu, autoru i vlasniku dokumentacije, naziv odluke ili akta Komisije, datum donošenja, potpisnika odluke, sastav Komisije koja je odluku ili akt donijela, podatke o objavljivanju odluke ili akta. Pri navođenju podataka o korištenoj dokumentaciji mogu biti korišćena priznata i standardizirana bibliografska pravila. Korišćenje dokumentacije Komisije bez odgovarajućih navoda smatrat će se povredom autorskih prava i zloupotrebom javnih dokumenata.

PRAVILA O KORIŠTENJU DOKUMENTACIJE KOMISIJE - molimo pročitati pravila prije korištenja

No Naziv Grad / City Name Odluka - Bosanski Odluka - Hrvatski Одлука - Српски Zone Zaštite Akcija / Action
1 Crkva Vavedenja Bogorodice u Zavali, graditeljska cjelina Ravno Church of the Presentation of the Virgin in Zavala, the architectural ensemble
2 Crkvina u Zavali, arheološko područje Ravno Crkvina in Zavala, the archaeological site
3 Historijska građevina – Srpska pravoslavna crkva sv. Trojice u Ravnom Ravno
4 Historijsko područje – Crkva sv. Roka u selu Trebimlje Ravno
5 Zaplanik, historijsko područje Ravno