Upozorenje

Korisnik informacije dužan je prilikom upotrebe dokumentacije za vlastite potrebe navesti sve podatke o porijeklu, autoru i vlasniku dokumentacije, naziv odluke ili akta Komisije, datum donošenja, potpisnika odluke, sastav Komisije koja je odluku ili akt donijela, podatke o objavljivanju odluke ili akta. Pri navođenju podataka o korištenoj dokumentaciji mogu biti korišćena priznata i standardizirana bibliografska pravila. Korišćenje dokumentacije Komisije bez odgovarajućih navoda smatrat će se povredom autorskih prava i zloupotrebom javnih dokumenata.

PRAVILA O KORIŠTENJU DOKUMENTACIJE KOMISIJE - molimo pročitati pravila prije korištenja

No Naziv Grad / City Name Odluka - Bosanski Odluka - Hrvatski Одлука - Српски Zone Zaštite Akcija / Action
1 Blagaj, historijsko gradsko područje Mostar Blagaj, the historic urban area
2 Careva džamija ili Sultan Sulejmanova džamija u Blagaju, graditeljska cjelina Mostar Careva mosque or Sultan Sulejman mosque in Blagaj, the architectural ensemble
3 Džamija Hadži Ali-bega Lafe sa haremom, područje i ostaci graditeljske cjeline Mostar Hadzi Ali-Bey Lafo Mosque and harem (courtyard), the site and remains of the architectural ensemble
4 Džamija u Podhumu (Derviš-paše Bajezidagića džamija), mjesto i ostaci graditeljske cjeline Mostar Mosque in Podhum (the Dervish pasha Bajezidagić mosque), the site and remains of the architectural ensemble
5 Historijski spomenik – Munarica Kotlinog (Kotlevijinog) mesdžida u Mostaru Mostar
6 Ishodna kuća porodice Džabić, poznata kao Džabića kula, u Vrapčićima kod Mostara, stambena graditeljska cjelina Mostar Džabića tower-house in Vrapčići near Mostar, the residential architectural ensemble
7 Jevrejsko groblje u Mostaru, grobljanska cjelina Mostar Jewish cemetery in Mostar, the burial ground ensemble
8 Kameni most na Kosoru, mjesto i ostaci historijske građevine Mostar
9 Karađoz-begov hamam u Blagaju, historijska građevina Mostar Karađoz-beg hamam in Blagaj, the historic building
10 Karađoz-begov most u Blagaju, historijska građevina Mostar Karađoz-beg bridge in Blagaj, the historic building
11 Karađoz-begova džamija, graditeljska cjelina Mostar Karađoz-beg mosque in Mostar, the architectural ensemble
12 Kasnoantička bazilika u Cimu, arheološko područje Mostar Late antique basilica in Cim, the archaeological site
13 Kasnoantička dvojna bazilika i nekropola sa stećcima u Žitomislićima, arheološko područje Mostar Late antique dual basilica and necropolis of stećak tombstones in Žitomislići, the archaeological site
14 Katolička crkva sv. Trojstva u Blagaju, graditeljska cjelina Mostar Catholic church of the Holy Trinity in Blagaj, the architectural ensemble
15 Kolakovića kuća u Blagaju, mjesto i ostaci graditeljske cjeline Mostar Kolaković house in Blagaj, the site and remains of the architectural ensemble
16 Koski Mehmed-pašina džamija i medresa, graditeljska cjelina Mostar Koski Mehmed-paša mosque and madrasa, the architectural ensemble
17 Kulturni pejzaž sa natpisom Mastana Bubanjića u Donjoj Drežnici Mostar Cultural landscape with inscription of the Mastan Bubanjić in Donja Drežnica
18 Manastir Žitomislić, mjesto i ostaci graditeljske cjeline Mostar Monastery Žitomislić, the historic site
19 Mitropolija (Vladikin dvor ili Episkopska palata), graditeljska cjelina Mostar Metropolitan's residence (Bishop palace) in Mostar, the architectural ensemble
20 Mostar, historijsko gradsko područje Mostar Mostar, the historic site
21 Nekropola sa stećcima lokalitet Crkvina (Pod) i ostaci temelja srednjovjekovne građevine, Donja Drežnica (Donji Jasenjani), povijesno područje Mostar Necropolis with stećak tombstones at Crkvina (Pod) and the remains of the foundations of a church, Donja Drežnica (Donji Jasenjani), the historic site
22 Nekropola sa stećcima Šarapovlje (Vitina) u Kruševu, historijsko područje Mostar Necropolis with stećak tombstones Šarapovlje (Vitina) in Kruševo, the historical site
23 Nesuh-age Vučijakovića džamija, graditeljska cjelina Mostar Nesuh-aga Vučijaković mosque, the architectural ensemble
24 Nezir-agina džamija, graditeljska cjelina Mostar Nezir-aga mosque, the architectural ensemble
25 Partizansko spomen-groblje, graditeljska cjelina Mostar Partisan Memorial-Cemetery, the architectural ensemble
26 Pravoslavna crkva sv. Vasilija Ostroškog u Blagaju sa pokretnim naslijeđem, graditeljska cjelina Mostar Orthodox church of St Basil of Ostrog in Blagaj with movable heritage, the architectural ensemble
27 Roznamedži Ibrahim-efendije džamija, graditeljska cjelina Mostar Roznamedži Ibrahim-efendija mosque, the architectural ensemble
28 Saborna crkva - Crkva svete trojice u Mostaru, mjesto i ostaci historijske građevine Mostar Orthodox Cathedral – the Holy Trinity, the site and remains of the historic monument
29 Sahat kula, historijska građevina Mostar Clock tower in Mostar, the historic building
30 Sevri-hadži Hasanova džamija, graditeljska cjelina Mostar Sevri hajji Hasan mosque, the architectural ensemble