Upozorenje

Korisnik informacije dužan je prilikom upotrebe dokumentacije za vlastite potrebe navesti sve podatke o porijeklu, autoru i vlasniku dokumentacije, naziv odluke ili akta Komisije, datum donošenja, potpisnika odluke, sastav Komisije koja je odluku ili akt donijela, podatke o objavljivanju odluke ili akta. Pri navođenju podataka o korištenoj dokumentaciji mogu biti korišćena priznata i standardizirana bibliografska pravila. Korišćenje dokumentacije Komisije bez odgovarajućih navoda smatrat će se povredom autorskih prava i zloupotrebom javnih dokumenata.

PRAVILA O KORIŠTENJU DOKUMENTACIJE KOMISIJE - molimo pročitati pravila prije korištenja

No Naziv Grad / City Name Odluka - Bosanski Odluka - Hrvatski Одлука - Српски Zone Zaštite Akcija / Action
1 Čajničko evanđelje koje se čuva u Muzeju Crkve Uspenja Bogorodice i Crkve Vaznesenja Hristovog u Čajniču, pokretno dobro Čajniče Čajniče Gospel book in the museum of the Churches of the Dormition of the Virgin and the Ascension of Christ, the movable property
2 Crkva Vaznesenja Hristovog i crkva Uspenja Bogorodičinog, graditeljska cjelina Čajniče Churches of the Ascension of Christ and the Dormition of the Virgin, the architectural ensemble
3 Džamija sa haremom u Ðakovićima, ostaci graditeljske cjeline Čajniče Mosque in Ðakovići with harem, the remains of the architectural ensemble
4 Džamija u Međurječju sa haremom (Maldovan-pašina džamija), mjesto i ostaci graditeljske cjeline Čajniče Mosque in Međurječje with harem (the Maldovan pasha mosque), the site and remains of the architectural ensemble
5 Mir-Muhamedova (Mehmed i Mustajbegova) džamija, mjesto i ostaci graditeljske cjeline Čajniče Mir Muhamed mosque (Mehmed and Mustajbey mosque), the site and remains of the architectural ensemble
6 Nekropola sa stećcima na lokalitetu Mramorje u naselju Hrid u Međurječju, historijsko područje Čajniče Necropolis with stećak tombstones in the locality of Mramorje, Hrid settlement in Međurječje, the historic area
7 Nekropola sa stećcima na lokalitetu Omeđak u naselju Sudići, historijsko područje Čajniče Necropolis with stećak tombstones at Omeđak in the village of Sudići, the historic site
8 Nekropola sa stećcima na lokalitetu Stijene u Vihnićima, historijsko područje Čajniče Necropolis with stećak tombstones at Stijene in Vihnići, the historic site
9 Nekropola sa stećcima na lokalitetu Suhodanj u Milatkovićima, historijsko područje Čajniče Necropolis with stećak tombstones at the site of Suhodanj in Milatkovići, the historic site
10 Sedam grobnica i stari nišani na lokalitetu Dobro selo u naselju Sudići, historijsko područje Čajniče Seven graves and the old nišan tombstones at Dobro selo in the village of Sudići, the historic site
11 Sinan-begova džamija (Džamija Sinan-bega Boljanića), mjesto i ostaci graditeljske cjeline Čajniče Sinan-beg mosque (Sinan-beg Boljanić mosque), the site and remains of the architectural ensemble
12 Staro vojničko groblje na području Hrtar u Milatkovićima, historijsko područje Čajniče Old military burial ground at Hrtar in Milatkovići, the historic site
13 „Mramorovi“ – Nekropola sa stećcima Dubac u Batovu, historijsko područje Čajniče „Mramorovi“ – Necropolis with stećak tombstones in Dubac Batovo, the historic site