Upozorenje

Korisnik informacije dužan je prilikom upotrebe dokumentacije za vlastite potrebe navesti sve podatke o porijeklu, autoru i vlasniku dokumentacije, naziv odluke ili akta Komisije, datum donošenja, potpisnika odluke, sastav Komisije koja je odluku ili akt donijela, podatke o objavljivanju odluke ili akta. Pri navođenju podataka o korištenoj dokumentaciji mogu biti korišćena priznata i standardizirana bibliografska pravila. Korišćenje dokumentacije Komisije bez odgovarajućih navoda smatrat će se povredom autorskih prava i zloupotrebom javnih dokumenata.

PRAVILA O KORIŠTENJU DOKUMENTACIJE KOMISIJE - molimo pročitati pravila prije korištenja

No Naziv Grad / City Name Odluka - Bosanski Odluka - Hrvatski Одлука - Српски Izmjene odluka Zone Zaštite Akcija / Action
121 Dizdareva ili Ženska džamija, historijska građevina Jajce Dizdar or Women’s Mosque, the historic building
122 Dolnjačka džamija, mjesto i ostaci graditeljske cjeline Derventa Dolnjačka mosque in Derventa, the site and remains of the architectural ensemble
123 Dolovi-Poljice, kulturni pejzaž Konjic
124 Dom AVNOJ-a u Jajcu sa pokretnom imovinom Jajce AVNOJ Centre in Jajce, complete with its movable property
125 Dom društva Gajret, historijska građevina Sarajevo
126 Donja džamija u selu Lukavica, zaseok Delići, historijska građevina Gračanica Donja mosque in the village of Lukavica, the historic building
127 Donji grad, historijsko područje Srebrenica Old fort, the historic site
128 Drvena džamija u selu Priluk, prirodno graditeljska cjelina Živinice Wooden mosque in the village of Priluk, the natural and architectural ensemble
129 Drvena džamija u Solunu, graditeljska cjelina Olovo Wooden mosque in Solun, the architectural ensemble
130 Dugalića džamija (džamija hadži Velijjudina Bakrača ili Velagina džamija) sa historijskom građevinom sahat-kule, mjesto i ostaci graditeljske cjeline Nevesinje Dugalića mosque (mosque of hajji Velijjudin Bakrač or Velagina mosque) with the historic building of the clock tower, the site and remains of the architectural ensemble
131 Dva stećka na lokalitetu “Gromile“ u zaseoku Račica, historijsko područje Konjic Two stećak tombstones at Gromile in the hamlet of Račica, the historic site
132 Dvor Srpskopravoslavne zvorničko-tuzlanske eparhije sa pokretnim naslijeđem, historijska građevina Tuzla Palace of the Serb Orthodox Christian Zvornik-Tuzla Eparchy with its movable heritage, the historic building
133 Džamija Ali-bega Kapetanovića u Vitini, graditeljska cjelina Ljubuški Ali-beg Kapetanović mosque in Vitina, the architectural ensemble
134 Džamija Hadži Ali-bega Lafe sa haremom, područje i ostaci graditeljske cjeline Mostar Hadzi Ali-Bey Lafo Mosque and harem (courtyard), the site and remains of the architectural ensemble
135 Džamija hadži Hane hanume Ljubović (Ljubovića džamija) u Odžaku, mjesto i ostaci graditeljske cjeline Nevesinje Mosque of hajji Hana hanuma Ljubović (the Ljubović mosque) in Odžak, the site and remains of architectural ensemble
136 Džamija Hasan-paše Predojevića u Polju, Grabovica, historijska građevina Bileća Hasan pasha Predojević Mosque in Polje, Grabovica, the historic building
137 Džamija i medresa Mehmed-paše Kukavice, graditeljska cjelina Foča Mosque and medresa of Mehmed-paša Kukavica, the architectural ensemble
138 Džamija na Hisetima (Mehdi-begove džamije), mjesto i ostaci graditeljske cjeline Banja Luka Hiseta (Mehdibeg) mosque, the site and remains of the architectural ensemble
139 Džamija sa haremom u Šabićima, graditeljska cjelina Velika Kladuša Mosque with harem in Šabići, the architectural ensemble
140 Džamija sa haremom u Ðakovićima, ostaci graditeljske cjeline Čajniče Mosque in Ðakovići with harem, the remains of the architectural ensemble
141 Džamija u Ćojluku, graditeljska cjelina Srebrenik Mosque in Ćojluk, the architectural ensemble
142 Džamija u Dabrici (Džamija Sefer-age Begovića u Dabrici), graditeljska cjelina Berkovići Mosque in Dabrica (the mosque of Sefer-aga Begović in Dabrica), the architectural ensemble
143 Džamija u Gornjoj Čaršiji (džamija Mehmed-paše Kukavice, Hadži-Alibegova džamija) i Sahat kula, graditeljska cjelina Travnik Mosque in Gornja Čaršija (The mosque of Mehmed-paša Kukavica, Hajji-Alibey mosque) and Clock tower, the architectural ensemble
144 Džamija u Kazancima (džamija Osman-paše Kazanca), mjesto i ostaci graditeljske cjeline Gacko Mosque in Kazanci (mosque of the Osman-pasha Kazanac), the site and remains of the architectural ensemble
145 Džamija u Kotezima (Džamija Muje Kotezlije u Kotezima), graditeljska cjelina Trebinje Mosque in Kotezi (the Mujo Kotezlija mosque in Kotezi), the architectural ensemble
146 Džamija u Kraljevoj Sutjesci, graditeljska cjelina Kakanj Mosque in Kraljeva Sutjeska, the architectural ensemble
147 Džamija u Lizopercima sa mektebom i haremom, graditeljska cjelina Prozor Mosque in Lizoperci with maktab and harem, the architectural ensemble
148 Džamija u Međurječju sa haremom (Maldovan-pašina džamija), mjesto i ostaci graditeljske cjeline Čajniče Mosque in Međurječje with harem (the Maldovan pasha mosque), the site and remains of the architectural ensemble
149 Džamija u Podhumu (Derviš-paše Bajezidagića džamija), mjesto i ostaci graditeljske cjeline Mostar Mosque in Podhum (the Dervish pasha Bajezidagić mosque), the site and remains of the architectural ensemble
150 Džamija u Pridvorici, mjesto i ostaci historijskog spomenika Gacko Mosque in Pridvorica, the site and remains of the historic monument