Upozorenje

Korisnik informacije dužan je prilikom upotrebe dokumentacije za vlastite potrebe navesti sve podatke o porijeklu, autoru i vlasniku dokumentacije, naziv odluke ili akta Komisije, datum donošenja, potpisnika odluke, sastav Komisije koja je odluku ili akt donijela, podatke o objavljivanju odluke ili akta. Pri navođenju podataka o korištenoj dokumentaciji mogu biti korišćena priznata i standardizirana bibliografska pravila. Korišćenje dokumentacije Komisije bez odgovarajućih navoda smatrat će se povredom autorskih prava i zloupotrebom javnih dokumenata.

PRAVILA O KORIŠTENJU DOKUMENTACIJE KOMISIJE - molimo pročitati pravila prije korištenja

No Naziv Grad / City Name Odluka - Bosanski Odluka - Hrvatski Одлука - Српски Izmjene odluka Zone Zaštite Akcija / Action
31 Brusa bezistan (Rustem-pašin bezistan, Mali bezistan) sa dućanima, graditeljska cjelina Sarajevo Brusa bezistan (Rustem Pasha bezistan, Small bezistan) with shops, the architectural ensemble
32 Burića kuća u Jajcu, mjesto i ostaci historijske građevine Jajce Burić house in Jajce, the site and remains of the historic monument
33 Čajničko evanđelje koje se čuva u Muzeju Crkve Uspenja Bogorodice i Crkve Vaznesenja Hristovog u Čajniču, pokretno dobro Čajniče Čajniče Gospel book in the museum of the Churches of the Dormition of the Virgin and the Ascension of Christ, the movable property
34 Čamdžića kuća u Puračiću Lukavac
35 Careva ćuprija, historijski spomenik Sarajevo Emperor’s bridge, the historical monument
36 Careva džamija (džamija Sultan Bajazid Velije), mjesto i ostaci graditeljske cjeline Nevesinje Careva (the mosque of Sultan Bajazid Velija) mosque in Nevesinje, the site and remains of the architectural ensemble
37 Careva džamija (Gradska ili Obradovića džamija), historijska građevina Bileća Careva (Imperial) mosque (Central or Obradović mosque), the historic building
38 Careva džamija (Sultan Bajezida Valije II džamija), mjesto i ostaci graditeljske cjeline Foča Emperor's mosque(Sultan Bajezid Valija II Mosque), the site and remains of the architectural ensemble
39 Careva džamija ili Sultan Sulejmanova džamija u Blagaju, graditeljska cjelina Mostar Careva mosque or Sultan Sulejman mosque in Blagaj, the architectural ensemble
40 Careva džamija, graditeljska cjelina Sarajevo Careva (Emperor’s) mosque, the architectural ensemble
41 Čaršija, historijsko područje Foča Čaršija, the historic site
42 Čaršijska (Esme Sultanije) džamija sa pratećim objektima: šadrvanom, stambenim objektom, mektebom i haremom, područje i ostaci graditeljske cjeline Jajce Čaršija (Sultana Esma) mosque and ancillary buildings of the fountain, residential building, mekteb (Muslim religious school) and graveyard, the site and ruins of the architectural ensemble
43 Čaršijska (Gazi Ferhad-begova) džamija, graditeljska cjelina Tešanj Čaršija (Gazi Ferhat-bey’s) mosque, the architectural ensemble
44 Čaršijska (Junuz-Čauš) džamija, graditeljska cjelina Konjic Čaršija (Junuz-Čauš) mosque, the architectural ensemble
45 Čaršijska džamija (Džudža Džaferova džamija) sa haremom, graditeljska cjelina Tomislavgrad Čaršija mosque (Džudža Džafer mosque) with harem, the architectural ensemble
46 Čaršijska džamija (Sinan-kadi efendijina ili Čučkova džamija), graditeljska cjelina Nevesinje Čaršija mosque (Sinan-kadi effendi or Čučkova mosque) in Nevesinje, the architectural ensemble
47 Čaršijska džamija i Čaršija u Stocu, graditeljska cjelina Stolac Čaršija mosque and Čaršija in Stolac, the architectural ensemble
48 Čaršijska džamija u Prijedoru, mjesto i ostaci graditeljske cjeline Prijedor Čaršija mosque in Prijedor, the site and remains of the architectural ensemble
49 Čekaluša ulica (dio Čekaluša ulice od ulice Mejtaš do ulice Džidžikovac) Sarajevo
50 Cekovića kuća, historijska građevina Pale Ceković family house, the historic building
51 Čekrekčijina džamija, graditeljska cjelina Sarajevo Čekrekčijina mosque, the architectural ensemble
52 Čelebića (Džaferovića ili Šurkovića) džamija u Donjoj Bijenoj, historijska građevina Nevesinje Čelebić (Džaferović or Šurković) mosque in Donja Bijenja, the historic building
53 Cincarsko groblje u Bijeloj - Kalajdžijama, grobljanska cjelina Brčko Tzintzars (Cincarsko) cemetery in Bijela – Kalajdžije, the sepulchral ensemble
54 Crkva Blagovijesti Presvete Bogorodice u Donjem Vukovskom, graditeljska cjelina Kupres Church of the Annunciation of the Virgin in Donje Vukovsko, the architectural ensemble
55 Crkva brvnara posvećena sv. Nikoli u Romanovcima, graditeljska cjelina Bosanska Gradiška / Gradiška Log-built church dedicated to St Nicholas in Romanovci, the architectural ensemble
56 Crkva brvnara posvećena svetom Nikoli u Krupi na Vrbasu, historijsko područje Banja Luka Wooden church in Krupa on the Vrbas, the historic site
57 Crkva brvnara posvećena Vaznesenju Hristovom u Kolima, graditeljska cjelina Banja Luka Timber-built church of the Ascension in Kola, the architectural ensemble
58 Crkva Majke Božje sa pokretnom imovinom, historijska građevina Olovo Church of Our Lady with movable heritage, the historic building
59 Crkva Pokrova Presvete bogorodice i škola/parohijski dom u Rudicama, graditeljska cjelina Bosanski Novi / Novi Grad
60 Crkva posvećena Pokrovu Presvete Bogorodice sa pokretnom imovinom, historijski spomenik Vareš Church of the Cerement of the Most Holy Virgin in Vareš with movable property, the historic monument