Naziv Alipašina džamija sa haremom, graditeljska cjelina
Grad / City Sarajevo
Name Ali-pasha mosque with harem, the architectural ensemble
Odluka - Bosanski

Dispozitiv Sarajevo Ali-pašina bos.pdf

Odluka - Hrvatski

Dispozitiv Sarajevo Ali-pašina hrv.pdf

Одлука - Српски

Sarajevo_Ali-pasina dzamija SR.pdf

Zone Zaštite