Naziv Harem Grabske (Hadži Begzade) džamije sa česmama na Grabu, historijsko područje
Grad / City Banja Luka
Name Harem of the Grabska (Hajji Begzada) mosque with česma fountain in Grab, the historic site
Odluka - Bosanski

BLuka_Grabska dzamija kompl BOS.pdf

Odluka - Hrvatski

dispHRgrabdzamija.pdf

Одлука - Српски

dispSRgrabdzamija.pdf

Zone Zaštite