Naziv Hadži Zulfikareva ili Tulekova džamija, mjesto i ostaci graditeljske cjeline
Grad / City Banja Luka
Name Hajji Zulfikar or Tulekova mosque (site and remains of architectural ensemble)
Odluka - Bosanski

BLuka_HadziOmerova dzamija BOS.pdf

Odluka - Hrvatski

dispHR-harem u Banjoj Luci.pdf

Одлука - Српски

dispSR-harem u Banja Luci.pdf

Zone Zaštite